نرگس حسینی؛ دومین دختر خیابان انقلاب: هیچکس در این بازی تنها نیست