کاخ سازی" برای خمینی "بت سازی" نیست، اما "نامگذاری یک خیابان" به نام مصدق "بت سازی" است