دانشجویان پلی تکنیک بر ضد سرکوب و فساد رژیم به پا خاستند

ویدئو
در روز 20 اسفند 1396، دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک(امیر کبیر) تهران، در گردهمایی پرشوری خواهان آزادی زندانیان سیاسی، از جمله دانشجویان دستگیر شده در پی خیزش دی 96، شدند.
این همایش، که در برابر دانشکده ی "پلیمر" دانشگاه آغاز شد، بزودی مورد هجوم مزدوران بسیجی و لباس شخصی رژیم قرار گرفت و به درگیری کشانده شد، که زخمی شدن شماری از دانشجویان را در پی داشت.
شعارهای دانشجویان در این همایش، سرکوبگری و فساد رژیم جمهوری اسلامی را هدف گرفته بود، همچون: "زندانی سیاسی، آزاد باید گردد"، ....

در روز 20 اسفند 1396، دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک(امیر کبیر) تهران، در گردهمایی پرشوری خواهان آزادی زندانیان سیاسی، از جمله دانشجویان دستگیر شده در پی خیزش دی 96، شدند.

این همایش، که در برابر دانشکده ی "پلیمر" دانشگاه آغاز شد، بزودی مورد هجوم مزدوران بسیجی و لباس شخصی رژیم قرار گرفت و به درگیری کشانده شد، که زخمی شدن شماری از دانشجویان را در پی داشت.

شعارهای دانشجویان در این همایش، سرکوبگری و فساد رژیم جمهوری اسلامی را هدف گرفته بود، همچون: "زندانی سیاسی، آزاد باید گردد"، "دانشگاه پادگان نیست"، "پول نفت چی شده؟ خرج بسیجی شده".

 

 

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: