بی توجهی هواپیمایی آسمان عامل سقوط هواپیما شد

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: