فراخوان برای رفراندم بمثابه بیانیه مشترک تظاهرات دی ماه