چهارشنبه سوری 1396 طعم انقلاب داشت!

ویدئو
چهارشنبه سوری 1396، در روز 22 اسفند در سراسر ایران با شور فراوان، در فضایی آمیخته از شادی و خشم، برپا شد و همچون سال های پیشین، رژیم جمهوری اسلامی نتوانست ایرانیان را از گرامیداشت این آیین باستانی باز دارد.
چهارشنبه سوری امسال، به گونه ای محسوس مایه ی سیاسی داشت و شعارهایی چون "مرگ بر خامنه ای"، "مرگ بر دیکتاتور" و "مرگ بر بسیجی" از یک سو و زیر پا گذاشتن آشکار تابو های ایدئولوژیک رژیم ـ همچون رقص و موسیقی شاد خیابانی ـ از سوی دیگر، به این آیین کهن محتوای انقلابی بخشید.

 

 

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: