پشت پرده استعفای شهردار تهران: بخش‌های امنیتی و نظامی او را تهدید کرده بودند