شیرین‌سازی آب دریا- راه‌حل اسرائیل برای مقابله با کم‌آبی