نوروز پرنیانی به قامت تاریخ

جشن نوروز-بهارجشن- قرار دادن آغاز گردش جهان بر تعادل و زیبایی است. نوروز جشن بزرگداشت امید و بهروزی است. گشودن سفره هفت سین در اطاق خانه، و گذاردن عناصری از طبیعت در آن، نشانه ای سمبلیک از پیوند پرنیان طبیعت با زیست تاریخی مردمان این مرز و بوم است.
نوروز 1397 خورشیدی بر مردمان ایران زمین خجسته باد
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: