مسافران پرواز تهران به ارومیه از سقوط جان به در بردند

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: