کارگران نیشکر هفت تپه فریاد می زنند: گرسنه ایم، گرسنه


کارگران نیشکر هفت تپه فریاد می زنند: گرسنه ایم، گرسنه. سرمایه آنها را به غارت برده اند و خود هر روز ثروتمندتر می شوند. فقط گوشه ای از ثروت های میلیاردی لاریجانی ها در همین چند روز گذشته توسط احمدی نژاد که از بازی کنار گذاشته شده، افشا شد. از طرفی کشاورزان اصفهان که امروز مقابل سازمان آب تجمع کرده اند از دزدی ها و غارتها می گویند. میگویند" دامه

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: