تظاهرات مردم عرب إيراني

به دليل شدت تظاهرات و هجوم به مردم عرب ايران، جند دقيقه بيش وزارت اطلاعات به دستور روحاني، شبكه تلكرام را قطع كرد

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: