فدرالیسم به چه کسانی سود نمیرساند ؟

کسانی که با فدرالیسم دشمنی میورزند ؛ در حقیقت نگران از دست دادن ثروت و قدرت خود در مرکز هستند . اگر هم مخالفتی با رژیم متمرکز کنونی دارند به خاطر عدم دموکراسی

اخیرا مشاهده میشود که موجی علیه فدرالیسم در جامعه فارس زبان اپوزیسیون به پا خواسته است و در نوشتار و مقالات گوناگون به این سیستم مدیریتی حمله میشود . این خصومت با فدرالیسم ؛ حداقل خوبی که دارد این است که باعث مجادلات و
دیسکورس های موافق و مخالف خواهد شد و درنهایت باعث رشد جریان روشنفکری و ایجاد اندیشه و موجب تحولات فکری و برونرفت از انجماد فکری میگردد . درجامعه ای که دچار استبداد زدگی شده است و قرنها در تحت استیلای خودکامگی فردی و سرکوب و اختناق پرورش یافته است ؛ مشگل است تا خودرا از این سیستم تکواحدی مبرا سازد و در چهارچوب تکثر و چندگانگی فکر کند .فرهنگ جامعه بر مبنای سلطان ابر قدرت ابر شوکت فرم گرفته است و فرمایشات مطاع ملوکانه همواره راهگشا بوده است . اما امروزه در دنیای مدرن سیاست ؛اداره امور در دست گروه های مختلف سیاسی و برنامه های احزاب و سازمانهای اجتماعی قرار دارد . روشنفکر فارس محور هنوز بر مبنای فرد پرستی پیش میرود و از تکثر و پلورالیسم بیزار است و دیالوگ با طیف های مختلف را تقبیح میکند . افرادی امروزه در باره فدرالیسم قلمفرسایی میکنند که تا به حال در رابطه با عدم مشارکت سیاسی ملیتها درایران یک کلمه ننوشته اند . در حقیقت مخالفین فدرالیسم در صف ریاکاران قرار دارند .
کسانی که با فدرالیسم دشمنی میورزند ؛ در حقیقت نگران از دست دادن ثروت و قدرت خود در مرکز هستند . اگر هم مخالفتی با رژیم متمرکز کنونی دارند به خاطر عدم دموکراسی و نبود آزادی نیست ؛بلکه خواهان جایگزین شدن خود در راس هرم استبداد مرکزی میباشند .مخالفین فدرالیسم خواستار استمرار استبداد تک ملیتی میباشند اما در نوشتار قیم مابانه خود سعی میکنند سفسطه و مغلطه کنند و ذهن خواننده را مشوش سازند .برای نیل به این مقصود به هر دری سر میزنند . عده ای یوگوسلاوی را پیش میکشند تا هراس افکنی کنند . امروزه شاهد هستیم که قدرت متمرکز تک ملیتی تک زبانی یوگوسلاوی چون حاضر نبود ملیتهای دیگر را در سیستم اداره کشور شریک کند . ملیتها کشورهای خودرا ساختند و امروزه 6 کشور آزاد و دموکرات در کنار یکدیگر در جامعه جهانی با کرامت و عزت زندگی میکنند و هریک زبان و فرهنگ خود و سیستم سیاسی –اقتصادی خودرا دارند واز سیطره صربها خارج شده اند و هیچگونه جنگ و منازعه ای هم در منطقه بالکان وجود ندارد . عده ای از مخالفین فدرالیسم ؛هویت زدایی درایران را انکار میکنند و به ستم ملی و تبعیض اعتراف نمیکنند تا بتوانند با فدرالیسم مخالفت ورزند .عده ای دیگر از این ریاکاران به فدرالیسم پسوند آویزان کرده اند تا آن را مغشوش کنند و در ذهن خواننده تزلزل ایجاد کنند .
عده ای دیگر از این مقاله نویسان ؛طبق روال تحقیر و توهین به ملیتها ؛ فدرالیست های ایران را فدرالچی مینامند و یا فدرالی و یا تجزیه طلب . این نحوه نگارش سابقه ای دیرینه دارد و برای ما تازگی ندارد ؛ اما نشانگر ضعف فکری و عدم صداقت این تمرکز گرایان است . مخالفین فدرالیسم هنوز به این درک سیاسی نرسیده اند و یا اگر رسیده اند شهامت ابراز آن را ندارند که ان را عنوان کنند که همه معضلات و مسائل کنونی ایران ریشه درتمرکز دولتی دارد . ساختار سیاسی فدرال در غرب باعث رشد تمدن غربی گردید .درایران تمرکز گرایی و استبداد تک ملیتی باعث تحریم و انزوای مناطق ملی گردید و ریشه عقب ماندگی ایران است .در جوار این تمرکز؛ باید سیاستهای یکسان سازی اجباری و آسیمیلاسیون را هم اضافه کرد .
از دیدگاه فدرالیستها ؛دموکراسی یعنی تقسیم قدرت و تقسیم قدرت در یک کشور کثیر المله ؛ یعنی فدرالیسم .
فسادمالی و اختلاس ودزدی های کلان همه در اثر وجود دولت متمرکز درتهران میباشد .آلودگی هوای تهران .کارتن خوابی و مهاجراتهای گسترده درون کشوری به سوی تهران و چند شهر مرکزی دیگر به علت وجود سیستم متمرکز است . وجود بیکاری و عدم توسعه اجتماعی در مناطق ملی و عدم وجود دانشگاه و مراکز بهداشتی –درمانی و عدم سرمایه گذاری در مناطق پیرامونی ایران به علت تمرکز دولتی میباشد .وجود تورم شدید و گرانی و عدم تولید و کمبود مواد غذایی در اثر تمرکز گرایی میباشد .واردات بی رویه و وابستگی به مواد غذایی وارداتی ودیگر مصنوعات خارجی به علت وجود تمرکز میباشد .شکاف طبقاتی شدید و گسستگی ملی و منازغات خیابانی و دزدی و جنایات و اعدام و خودکشی و ناامیدی جوانان از اینده و بسیاری دیگر از معضلات کنونی کشور ریشه در این استبداد متمرکز دولتی در این 90 سال گذشته دارد .بهترین راه برای برو نرفت از اینهمه مشکلات سیاسی-اقتصادی-اجتماعی –اخلاقی –فرهنگی ؛ایجاد سیستم مدرن و دموکراتیک فدرال میباشد که در نیمی از جهان با موفقیت عمل کرده است .تا به حال هیچ کشور فدرالی تجزیه نشده است . آنچه باعث تجزیه ایران خواهد شد تمرکز و تمامیت خواهی و انحصار طلبی و خود محق بینی یک قوم خاص میباشد .
سیستم فدرال ؛ راه سوم است . نه تجزیه نه استبداد . همزیستی مسالمت امیز و برابری حقوقی تمامی ملیتهای ایران در یک کشور فدرال . فقط از این طریق است که ملیتها میتوانند این عقب نگهداشتگی خودرا جبران سازند و به سازندگی مناطق خود بپردازند . سیستم فدرال زمینه ساز رشد شخصیتی میگردد .باعث خودمختاری انسان میگردد .میزان رشد و توسعه جوامع بامعیار سکولارو فدرال بودن و امکان ابراز وجود انسانها در جامعه تعیین میشود . هدف فدرالیستها زندگی در ایران آینده با این خصوصیات و به دور از نژادپرستی و تبعیض میباشد تا بتوانند با برخورداری از امکانات برابر که اصولی ترین اصل دموکراسی است ؛ نسلهای اینده را پرورش دهند .به امید آن روز . فرامرز بختیار

منبع: 
کنگره ملیتهای ایران فدرال
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: