نوروز شکوهمند 1397 در سراسر ایران

ویدئو
ایرانیان، نوروز 1397 را در سراسر ایران زمین با شور و امید به روزهای بهتری برای میهن خود برپا داشتند. ویژگی چشمگیر نوروز 97، گسترش برگزاری گروهی این جشن میهنی در جایگاه های همگانی ـ چون خیابان ها، میدان ها، پارک ها و دشت ها ـ در بسیاری از شهرها و روستاهای میهن بود، که آیین نوروزی را به صورت باستانی و نیاکانی آن نزدیک می ساخت.
همچنین، ابراز بیزاری از رژیم جمهوری اسلامی و ایدئولوژی ننگین آن، گاه به گونه ای آشکار با فریادهایی چون "مرگ بر خامنه ای" و "مرگ بر دیکتاتور" و گاه از راه ....

ایرانیان، نوروز 1397 را در سراسر ایران زمین با شور و امید به روزهای بهتری برای میهن خود برپا داشتند.

ویژگی چشمگیر نوروز 97، گسترش برگزاری گروهی این جشن میهنی در جایگاه های همگانی ـ چون خیابان ها، میدان ها، پارک ها و دشت ها ـ در بسیاری از شهرها و روستاهای میهن بود، که آیین نوروزی را به صورت باستانی و نیاکانی آن نزدیک می ساخت.

همچنین، ابراز بیزاری از رژیم جمهوری اسلامی و ایدئولوژی ننگین آن، گاه به گونه ای آشکار با فریادهایی چون "مرگ بر خامنه ای" و "مرگ بر دیکتاتور" و گاه از راه نمایش و بیان جلوه های گوناگون فرهنگ ملی و باستانی ایران، در جشن های نوروزی امسال نمود بیشتری داشت.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: