عملیات نظامی آمریکا به دلیل "دهن لقی" ترامپ عقب افتاد