صدای ارژنگ نباید خاموش شود!

پشتیبانی از زندانی سیاسی قدیمی، ارژنگ داوودی
ما به عنوان بخشی از فعالین مدنی، که باید چشم و گوش هشیار جامعه باشیم، این ستم نابخشودنی بر ارژنگ داوودی را برنمی تابیم وتوجه افکار عمومی را به بیداد گری هایی که در زندان های ایران جریان دارد جلب می کنیم. ما هرگز بر خودمان نمی بخشاییم که در طرف اشتباه تاریخ بایستیم و نسبت به ظلم آشکار و حق کشی مسلمی که نسبت به آقای ارژنگ داوودی و دیگر زندانیان سیاسی صورت می گیرد، ساکت نمی مانیم

 

پیام درد مندانه ی ارژنگ داوودی از زندان مخوف زاهدان راشنیدیم. پژواک صدایش هنوز در گوشمان می پیچد که میگوید‌؛ برای کمی هوا وکمی آفتاب مجبور به اعتصاب غذاشدم.
دستان ظالمی که یک انسان شریف و آزاده و یک معلم و استاد را دستگیر میکنند وبی رحمانه او راتنها وتنهابه خاطر سرخم نکردن در مقابل بیدادگری شان به اعدام وبعد به زندانی طولانی مدت محکوم میکنند؛ وبه همین بسنده نمی کنند وناجوانمردانه این مرد شریف پابه سن گذاشته را به نقطه یی دوردست یعنی زابل و زاهدان تبعید می کنند واز این همه کینه ورزی سیراب نمی شوند واورابه خاطر بیان باورهایش وبیان مظالمی که مشاهده میکند از بند عمومی به انفرادی و قرنطینه منتقل میکنند ودر آنجا حرمله وار آب و آفتاب را بر او حرام می کنند، حقا که شایسته ی نفرین اند.
ما به عنوان بخشی از فعالین مدنی که باید چشم و گوش هشیار جامعه باشیم، این ستم نابخشودنی بر ارژنگ داوودی رابرنمی تابیم وتوجه افکار عمومی رابه بیداد گری هایی که در زندان های ایران جریان دارد جلب می کنیم. ماهرگز بر خودمان نمی بخشاییم که در طرف اشتباه تاریخ بایستیم و نسبت به ظلم آشکار و حق کشی مسلمی که نسبت به آقای ارژنگ داوودی و دیگر زندانیان سیاسی صورت می گیرد، ساکت نمی مانیم.
ما توجه دنیا و مجامع حقوق بشر و کمیسر عالی را به وضعیت زندانی سیاسی ارژنگ داوودی ودیگر زندانیان سیاسی و همه ی فجایعی که در زندانهای ایران در حال وقوع است، جلب می کنیم. ماصدایمان رابا صدای ارژنگ گره می زنیم که باید بازرسانی از جانب ملل متحد و حقوق بشر برای بازدید از زندانهای ایران اعزام شوند تا شاهد تکرار چنین فجایعی نباشیم.
دکتر محمد ملکی، شهین مهین فر، راحله راحمی پور، زرتشت احمدی راغب، شهناز اکملی، محمد کریم بیگی، فرنگیس مظلوم، بهنام ابراهیم زاده، حوریه فرج زاده طارانی، فرهاد سلمانپور ظهیر، طاهره خاتمی بیدگلی، شعله پاکروان، سودابه نامدار زنگنه، امجد حسین پناهی، خانواده ی رامین و افشین حسین پناهی، اقبال مرادی، شکوفه آذر ماسوله، ملیحه (صغری) کریم الدینی، رضا حضرتی، رضوان بیگی، بهزاد همایونی، مصطفی دهباشی زاده، آرشام رضایی، حمید رضا کرمی، لیلا رضایی نژاد، سهیلا دالوند، داود آرام، شراره آرام، مهسافعال زاده، بابک عیدی پور، زهرا لطفی،افسون دهقانی راد، منصور اصانلو، حامد صدرا، احسان مفتاحی، نگار قنبر

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: