رویای فردا درباره اهمیت اب و خشکسالی کارون

رویای فردا درباره اب و مطالبه گری برای محیط زیست، کاری از سینماگر عرب اهوازی رضا عبیات و منصور ال کثیر، کانون هدف

منبع: 
کانون هدف
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: