حملات موشکی آمریکا، بریتانیا و فرانسه علیه حکومت سوریه