اعتراف ايدولوگ هاي نظام به شكست كامل جمهوري اسلامي ایران

خیلی مهم ،اگر مخالف نظام هستي به اين ويدو گوش كن...
اجرای کنفرانس جالبی در داخل ایران که جناب محمد فاضلی از شکست کامل انقلاب اشغالگران و چهل سال ناکارآمدی رژیم اسلامی می گوید

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: