شعار مردم کرج:شاه برگرد،شاه برگرد!

تظاهرات مردم کرج مردم شعار می دهند، دارند مردم را می زنند، کمک کنید:

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: