ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان

ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان (بخش هفتم)

ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان (بخش هفتم)
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

منبع: 
rangin kaman tv
برگرفته از: 
https://rangin-kaman.net/
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: