اوج گیری خیزش های شهروندی و جنبش سرنگون طلبانه

مبارزه جهت عبور از نظام اسلامی و نفی استبداد و دیکتاتوری در همه اشکال آن، الویت نخست ما بوده و اهمیت روشنگری و سازماندهی سیاسی – اجتماعی باندازه اصل سرنگونی نظام اهمیت دارد، تا در فردای به زباله دان فرستادن رژیم کنونی، جامعه سیاسی آگاه و با فرهگ، شانسی به احیاء دوباره شیخ و شاه در اشکال نوین ندهد.
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: