عاشق خوشبختی ایران فردا بود او

بهتر از هرکس به درد ما مداوا بود او؛
بهترین بابای دنیا بود او

 

 

 

مصدق

باغبان مهربان مُلک دارا بود او
غمگسار بی قرار میهن ما بود او
در رهِ آزادگی بی بیم و پروا بود او
بهترین بابای دنیا بود او

ای مصدق رفتی و ما بی پدر گشتیم حال
همچو مرغان مهاجر در بدر گشتیم حال

در نبردش با ستم چون سنگ خارا بود او
دشمن جهل و تعصب پاک و والا بود او
عاشق خوشبختی ایران فردا بود او
بهترین بابای دنیا بود او

ای مصدق رفتی و ما بی پدر گشتیم حال
همچو مرغان مهاجر بی پدر گشتیم حال

در پی پیروزی حق مست رؤیا بود او
از تبارِ گاندی و زرتشت و بودا بود او
بهتر از هرکس به درد ما مداوا بود او
بهترین بابای دنیا بود او

ای مصدق رفتی و ما بی پدر گشتیم حال
همچو مرغان مهاجر دربدر گشتیم حال

به مناسبت چهاردهم اسفند روز درگذشت دکتر محمد مصدق
سروده ی دکتر مسعود عطائی برای نشست همبستگی با اعتراضات ملت ایران ۷ آوریل ۲۰۱۸ در کلن ـ آلمان

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: