اصول حزب
25.04.2018 - 04:25

 

 

نکته: بازپخش این نوشتار برابر با پذیرش و یا هماواز بودن با همه سخنانی که در آن آمده اند نبوده و تنها برای آگاهی از دیدگاه های گوناگون است.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

تز سازمان و ساختمان احزاب کمونیستی - مصوب سومین کنگره بین الملل (کمینترن) - ۱۹۲۱

اصول سازمان حزب

بخش اول - اصول عام

پیشاهنگ پرولتاریا

یک - سازمان حزب باید با شرایط و هدف فعالیت آن (حزب) مطابقت داشته باشد، حزب کمونیست باید در کلیه مراحل مبارزات انقلابی طبقاتی و در جریان انتقال به ساختمان سوسیالیسم یعنی اولین مرحله جامعه کمونیستی پیشاهنگ و پیش قراول پرولتاریا باشد.

دو - شکل سازمان احزاب کمونیست به هیچ وجه نباید کاملا از پیش تعیین شده و غیر قابل تغییر باشد، شرایط جنگ طبقاتی پرولتاریا در جریان تکامل خود پیوسته تغییر می کنند و در رابطه با این تغییرات پیشاهنگ پرولتاریا باید همیشه در جستجوی شکل های مناسب باشد، شرایط خاص هر کشور تعیین کننده نوع ویژه شکل سازمانی حزب آن کشور می باشند، البته این تمایزات حدود معینی دارند، علیرغم تمامی خصوصیات، شرایط کیفی مبارزات طبقاتی پرولتاریا در کشورهای مختلف و در جریان مراحل مختلف انقلاب پرولتری عالیترین درجه اهمیت را برای جنبش بین المللی کمونیستی دارا بوده و یک اساس مشترک برای سازمان احزاب کمونیست در کلیه کشورها به وجود می آورد، تشکیل و رشد حزب کمونیست جدید باید بر این مبنا باشد، نباید به دنبال ایجاد احزابی با مدل های کاملا جدید بود، (در ضمن) نباید روی نوعی تشکیلات از قبل تهیه شده اصرار ورزید.

وسیله انقلاب

سه - تمام احزاب کمونیستی و در نتیجه کمونیست بین الملل که به عنوان حزب واحد پرولتاریای جهان می باشد دارای یک وجه مشترک در شرایط مبارزات خود می باشند و آن این است که آنها هنوز باید بر علیه بورژوازی حاکم بجنگند، آن را مغلوب ساخته و قدرت (سیاسی) را با قهر از دستش خارج سازند، بنا بر این عامل تعیین کننده نوع فعالیت های احزاب کمونیست در کشورهای سرمایه داری باید ایجاد چنان سازمانی باشد که پیروزی انقلاب پرولتاریا را بر طبقات صاحب ثروت هم ممکن و هم مطمئن گرداند.

سازمان رهبران

چهار - رهبری شرط لازم برای هر نوع اکسیون مشترک است و لیکن از همه مهمتر رهبری در بزرگترین جنگ تاریخ (جنگ طبقاتی پرولتاریا) واجب و حیاتی است، سازمان حزب کمونیست در انقلاب پرولتری سازمان رهبری کمونیستی است، حزب برای این که رهبر خوبی باشد باید خود دارای رهبران حزبی باشد، به جهت این امر وظیفه اصلی سازمانی ما باید آموزش، سازماندهی و پرورش احزاب کمونیست مؤثر و قوی باشد که در تحت رهبری ارگان های توانا بتوانند مقام (نقش) پیشرو را در جنبش انقلابی پرولتاریا احراز نمایند.

پنج - رهبری جنگ انقلابی طبقاتی در شرایط پیوسته متغیر جنبش انقلابی همواره اساس را بر روی یک ترکیب ارگانیک (یکپارچگی) نیروی ضربتی و قابلیت انعطاف پذیری حزب کمونیست و ارگان رهبری آن می گذارد و به علاوه رهبری موفق باید دارای نزدیکترین رابطه با توده های پرولتاریا باشد، بدون چنین رابطه ای حزب توده ها را نمی تواند به پیش رهبری نماید و در بهترین حالت فقط دنباله رو آنان خواهد بود، وحدت ارگانیک در سازمان حزب کمونیست باید از طریق اصل مرکزیت دموکراتیک به وجود آید.

بخش دوم - درباره مرکزیت دموکراتیک (چیزی که نیست!)

شش - مرکزیت دموکراتیک در حزب کمونیست باید یک ترکیب واقعی از مرکزیت و دموکراسی پرولتری باشد، این فقط با کار و مبارزه مشترک و پیگیر تمام بدنه حزب امکان پذیر است، مرکزیت در سازمان حزب کمونیست به معنای یک مرکزیت رسمی و مکانیکی نیست بلکه مرکزیتی است برای فعالیت های کمونیستی، یعنی ایجاد یک هسته رهبری که آماده نبرد بوده و در عین حال انعطاف پذیر هم باشد، مرکزیت تشریفاتی یا مکانیکی آن نوع مرکزیتی است که قدرت در دست عده ای بوروکرات مآب افتاده باشد و آنان با تکیه بر آن بر بقیه اعضای خود یا بر توده های انقلابی که خارج از آن سازمان هستند تفوق داشته باشند، این فقط دشمنان کمونیست ها هستند که ادعا می کنند که حزب کمونیست که مشغول هدایت مبارزه طبقاتی پرولتاریا و تمرکز دادن در رهبری کمونیست است کوشش دارد بر پرولتاریای انقلابی حکومت کند! چنین ادعایی یک دروغ است.

به همین منوال هر گونه رقابت و همچشمی برای احراز قدرت و یا مسابقه برای برتری جوئی در درون حزب مخالف اصول مقدماتی مرکزیت دموکراتیک است، (اصولی) که توسط کمونیست بین المللی به تصویب رسیده اند، در سازمان های قدیمی و غیر انقلابی جنبش های کارگری نوعی دوگانگی نفوذ پیدا کرده بود بین بوروکراسی و مردم، درست مثل وضع موجود در حکومت سرمایه داری! در تحت این عامل ناسالم از محیط بورژوازی وظایف از هم جدا و دموکراسی عقیم و فرمایشی جانشین فعالیت های مشترک و زنده گشته بودند و هر سازمان عملاً به دو قسمت عاملین فعال و توده های بی‌عمل تقسیم گشته بود! حتی جنبش انقلابی کارگری نیز ناچار تا حدی این تمایل به دوگانگی و رسمیت را از محیط بورژوازی به ارث برده است، حزب کمونیست باید عمدتا با کار سیستماتیک سیاسی و ثبات قدم و همچنین با اصلاح و نوسازی های دائم این (اختلاف رهبری و توده ها - مترجم) را از بین ببرد.

هفت - هنگام تبدیل حزب سوسیالیست توده ای به یک حزب کمونیست حزب نباید خود را محدود به متمرکز کردن کلیه اختیارات در دست رهبری مرکزی نموده و کلیه قوانین قدیمی را رها نماید، مرکزیت نباید فقط روی کاغذ وجود داشته باشد بلکه باید در عمل نیز اجرا گردد، انجام این امر فقط در صورتی ممکن است که اکثریت اعضا وجود این اختیارات را به صورت یک عامل اولیه و مؤثر در فعالیت ها و مبارزات خود احساس نمایند، در غیر این صورت مرکزیت برای توده ها به صورت بوروکراسی داخل حزبی جلوه خواهد کرد و احتمالا موجب مخالفت آنها با کل مرکزیت، کل رهبری و کلیه قوانین محکم انضباطی خواهد گشت، هرج و مرج طلبی قطب مخالف بوروکراسی است، تنها دموکراسی رسمی در داخل سازمان نمی تواند تمایلات بوروکراتیک و یا هرج و مرج طلبی را که خود بر پایه وجود همان دموکراسی زمینه مناسبی برای رشد یافته اند از بین ببرد، بنا بر این در ایجاد مرکزیت (یعنی کوششی جهت به وجود آوردن رهبری قوی) اگر کلیه دستاوردها بر مبنای دموکراسی رسمی گذاشته شوند موجودیت وجود نخواهد داشت، توسعه و نگاهداری روحیه پویای اجتماعی و روابط متقابل بین ارگان های رهبری و اعضا در داخل حزب و همچنین بین حزب و توده های پرولتاریای خارج از حزب از شرایط لازم و اولیه به شمار می آیند.

بخش سوم - درباره وظایف و فعالیت کمونیستی

اولین وظیفه یک عضو

هشت - حزب کمونیست باید مدرسه ای برای آموزش یک مارکسیست انقلابی باشد، بین قسمت های مختلف سازمان و اعضا با کارهای مشترک روزانه ای که در چارچوب فعالیت های حزب انجام می شوند پیوندهای ارگانیک به وجود می آید، شرکت مرتب اکثر اعضا در کارهای روزانه حتی امروز نیز در احزاب کمونیست قانونی کاملا وجود ندارد و این نقص عمده این احزاب بوده و باعث ایجاد نا امنی همیشگی در توسعه آنهاست!

نه- در مراحل اولیه تبدیل یک حزب کارگری به یک حزب کمونیستی این خطر وجود دارد که حزب راضی به این باشد که یک برنامه کمونیستی را پذیرفته است، به این که در تبلیغاتش دکترین قبلی خود را با آموزش های کمونیستی جایگزین کرده است و این که به جای افراد و مقاماتی که متعلق به جناح دشمن بوده اند افراد کمونیست قرار داده شده اند، قبول برنامه کمونیستی فقط به منزله اظهار تمایل است به کمونیست شدن، اگر فعالیت کمونیستی موجود نبوده و بی حرکت بودن توده ها هنوز برقرار باشد حزب حتی از برآوردن کوچکترین قسمت تعهدات خود که هنگام پذیرفتن برنامه کمونیستی بدان مدعی گشته بود عاجز است! زیرا اولین شرط برای اجرای جدی برنامه، شرکت دائمی کلیه اعضا در کارهای روزانه حزب است، هنر سازماندهی کمونیستی در توانائی به کار گرفتن هر یک از افراد در مبارزه طبقاتی پرولتاریاست که در تقسیم کار حزب میان اعضا و همچنین در جذب توده های هر چه وسیعتر برای جنبش انقلابی است که از طریق اعضا انجام می گردد، به علاوه حزب باید جهت کل جنبش را در دست خود نگاه دارد، این کار نه با به کار بردن زور بلکه با اختیاراتش، انرژیش، تجربه فراوانش و توانائی ها و دانش همگانیش انجام می گردد.

ده - یک حزب کمونیست باید سعی کند که فقط اعضای واقعا فعال داشته باشد، هر یک از آنها چه فردی در ارگان های بالا و چه عضوی ساده بخواهد که تمامی قدرت و وقت خود را (همان گونه که خود با توجه به شرایط موجود می تواند به کار گیرد) در خدمت حزب گذاشته و بهترین توانائی های خود را اختصاص به خدمت حزب کند، عضویت در حزب کمونیست علاوه بر داشتن عقیده کمونیستی طبعا ملزوم به ثبت نام نیز می باشد که اول به صورت کاندیدا و سپس به صورت عضو انجام می گیرد، همچنین پرداخت مرتب حق عضویت تعیین شده و مشترک شدن برای نشریات حزب نیز لازم است ولی مهمتر از همه شرکت هر عضو در کارهای روزانه حزب است.

هر عضو در یک واحد حزب

یازده - برای پیش بردن کار حزب هر عضو آن قاعدتا باید عضو یک گروه اجرائی کوچکتر، یک کمیته، یک کمیسیون، یک گروه بزرگتر، یک بخش و یا یک هسته باشد، فقط در این صورت است که کار حزب به خوبی تقسیم و هدایت گشته و اجرا می گردد، لازم به تذکر نیست که شرکت کلیه اعضا در جلسات عمومی سازمان منطقه ای امری لازم است، در شرایطی که وجود حزب قانونی است صلاح نیست که جلسات مرتب و همگانی را با جلساتی که فقط نمایندگان محلی در آن شرکت دارند جایگزین کرد، شرکت مرتب کلیه اعضا امری ضروری است ولی به هیچ وجه کافی نیست، در آماده کردن یک جلسه عمومی اساس را باید بر انجام کار در گروه های کوچکتر و یا گسیل رفقائی برای مقاصد مشخص و همچنین برگزاری جلسات کارگری، تظاهرات و عملیات توده ای طبقه کارگر و استفاده مؤثر از آنها نهاد، وظایف متعددی که مربوط به این فعالیت ها می شوند فقط می توانند در گروه های کوچکتر به خوبی بررسی شده و به طور مؤثر اجرا گردند، بدون چنین کار کردن روزانه کلیه اعضا که در گروه های کوچکتر کارگری یک توده عظیم تقسیم شده اند حتی شدیدترین کوشش ها برای شرکت در مبارزه طبقاتی پرولتاریا فقط تبدیل به کوشش هائی ضعیف و پوچ برای نفوذگذاری بر این مبارزات می گردند نه به یگانگی کلیه نیروهای انقلابی و حیاتی پرولتاریا تحت لوای یک حزب متحد و نیرومند کمونیست.

اهمیت حوزه های کارخانه ای

دوازده - هسته های کمونیستی برای کار روزانه در شعبات مختلف فعالیت های حزب باید تشکیل گردند، برای ایجاد تبلیغ های به موقع، مطالعه حزبی، کار روزانه تقسیم نشریات، خدمات اطلاعاتی، خدمات ثابت و قس علی هذا، هسته های کمونیستی، مراکز کار کمونیستی در کارخانه ها، کارگاه ها، اتحادیه های کارگری، اجتماعاتی از پرولتاریا، واحدهای نظامی و غیره و هر جائی که در آن چند عضو یا کاندیداهائی برای عضویت در حزب کمونیست وجود دارند می باشند، اگر در یک کارخانه یا یک اتحادیه کارگری تعداد بیشتری از اعضای حزب وجود داشته باشند در آن صورت هسته به صورت یک بخش درآمده و کارش به سمت کار یک گروه مرکزی سوق پیدا می کند، ممکن است حزب لازم بداند یک اپوزسیون بزرگتر در جائی ایجاد نماید و یا این که در یک اپوزسیون موجود شرکت نماید، در آن صورت حزب باید توسط هسته های معین خود رهبری اپوزسیون را در دست بگیرد، این که آیا این هسته کمونیستی باید در اطراف خود و یا در انظار عموم مردم آشکار شود یا نه بستگی به شرایط مشخص خود و بررسی جدی در مورد خطرات و امتیازات آن امر دارد.

سیزده - برای یک حزب کمونیست توده ای معمول کردن کار عمومی اجباری در داخل حزب و سازماندهی این گروه های کوچک کاری است به خصوص مشکل و انجام آن به یک زمان ممکن نیست، این کار ثبات قدم، توجه کامل و انرژی زیاد لازم دارد، باید توجه کرد که این فرم جدید سازمانی از همان ابتدا و با توجه کامل اجرا گردد و الا می توان به سادگی اعضا را در هر سازمانی مطابق یک طرح فرمایشی در هسته ها و گروه هائی تقسیم کرد و آن را هم کار عمومی و روزانه حزب نامید، چنین تدارکی حتی از شروع نکردن بدتر است و باعث نارضایتی بعدی و اکراه اعضاء حزب از این نوآوری خواهد بود.

چگونگی ساختمان حوزه های کمونیستی

توصیه می شود که حزب پس از مشورت با افراد متعدد سازمانده (که خود کمونیست هائی باعزم و مبتکر باشند) و آشنائی عمیق با وضع جنبش در مراکز مختلف کشوری اقدام به ایجاد برنامه ای مشروح و بنیادی برای پیاده کردن این نوآوری ها بنماید، پس از آن افراد و یا کمیته های سازمانده باید کار را در محل به عهده گرفته اولین رهبران گروه ها را انتخاب کرده و اولین قدم های انجام کار را بردارند، سپس کلیه سازمان ها، گروه های کاری، هسته و افراد تک به تک باید دستورالعمل های خود را که محکم و دقیق و همچنین در همان نظر اول مفید و دلخواه و قابل اجرا به دست آنها می نمایند دریافت نمایند، هر جا که لازم باشد روش اجرای این وظایف به طور عملی باید به آنها نمایانده شود، همچنین در همان وقت در مورد عدم برداشت قدم های به خصوص ناصحیح باید به آنها تذکر داده شود.

چهارده - اجرای این نوسازی باید قدم به قدم صورت بگیرد، نباید در ابتدای کار تعداد زیادی هسته یا گروه های کارگری ایجاد گردند، اول این موضوع باید در موارد جزئی ثابت شود که هسته هائی که در کارخانه ها و اتحادیه های کارگری مختلف تشکیل شده اند به طور کامل مشغول عمل می باشند و گروه های کارگری لازم در دیگر شعبات اصلی فعالیت های حزبی به وجود آمده و تا اندازه ای مستحکم گردیده اند (مثلا در موارد اطلاعات، ارتباطات، جنبش زنان و یا قسمت ایجاد آشوب، کار روزانه، جنبش قشر بیکار و غیره) قبل از آن که وسیله سازمانی جدید در عمل جا بیفتد قالب‌های قدیمی نباید لزوما به کنار گذاشته شوند، در عین حال این وظیفه بنیادی سازماندهی کمونیستی باید در هر جا با بیشترین انرژی اجرا گردد، این کار وظیفه عظیمی است چه برای یک حزب قانونی شناخته شده و هم حزب قانونی شناخته نشده، تا وقتی که شبکه وسیعی از هسته های کمونیستی، بخش ها و گروه های کارگری در کلیه مراکز مبارزه طبقاتی پرولتاریا مشغول کار نشده و تا وقتی که هر عضو حزب مشغول کار نشده و تا وقتی که هر عضو حزب مشغول اجرای سهم خود در کارهای انقلابی روزانه نبوده و این به صورت طبیعت و عادت درنیامده باشد حزب نباید حتی لحظه ای در مورد اجرای مبرم این مهم به خود استراحت دهد!

بازرسی

پانزده - این وظیفه بنیادی سازماندهی برای ارگان رهبری حزب این الزام را به وجود می آورد که پیوسته در حال راهنمائی و نفوذ سیستماتیک در کار حزب باشند و این ملزم به مجاهدت چندگانه رفقائی است که در رهبری سازمان حزب خود فعال می باشند، افرادی که در رأس فعالیت های کمونیستی هستند نه تنها باید به دنبال مشغول کردن رفقای زن و مرد در کار حزب به طور کلی باشند بلکه باید با داشتن دانش عملی و جهت گیری های دقیق در شرایط به خصوص، کار را راهنمائی کرده و به اجرای آن کمک نمایند، همچنین آنها باید بر مبنای تجربه، کوشش در شناختن اشتباهات در فعالیت های خود کرده پیوسته روش های کار را بهبود بخشیده و حتی لحظه ای نیز هدف مبارزه را از یاد نبرند.

گزارش دهی از بالا تا پائین، وظیفه اصلی رهبری

شانزده - کل کار حزب ما عبارت است از مبارزه مستقیم در زمینه های تنوری یا عملی و یا آماده شدن برای مبارزه، تخصص برای این کار تا به حال ناکامل بوده است، موارد مختلفی وجود دارند که فعالیت حزب در آنها فقط گاه گاهی بوده است، مثلا احزاب قانونی شناخته شده در مورد مبارزه با افراد پلیس مخفی کار زیادی انجام نداده اند، آگاهی دادن به رفقای حزب ما فقط به صورت تصادفی (و یک امر نه چندان مهم) بوده و چنان ظاهری که قسمت زیادی از مهمترین تصمیمات حزب حتی برنامه حزب و تصمیمات کمونیست بین المللی برای بخش بزرگی از بدنه عضویت ناشناخته مانده است، برای به دست آوردن درجات هر چه بالاتر در تخصص باید کار آموزش در کل سیستم سازمانی و در تمام کمیته های اجرائی به طور مستمر و با اسلوب اجرا گردد.

هفده - یکی دیگر از وظایف موجود در فعالیت کمونیستی ارسال گزارش است، این وظیفه کلیه ارگان و سازمان های حزب و همچنین هر یک از افراد عضو است، باید گزارش هائی کلی که فواصل زمانی کوتاهی را شامل می شوند وجود داشته باشند، کمیته های مخصوص حزبی باید دارای گزارش های مخصوص درباره کار خود باشند، لازم است که کار گزارش دهی به قدری سیستماتیک شود که به صورت یک روش وضع شده به عنوان بهترین رسم یک جنبش کمونیستی درآید.

هر سازمانی به کمیته رهبری خود گزارش می دهد

هجده - حزب باید گزارش های سه ماهه خود را به بدنه رهبری کمونیست بین الملل ارسال نماید، هر سازمانی در حزب باید گزارش خود را به کمیته رهبری بالائی خود ارسال کند (به عنوان مثال گزارش ماهانه شعبات محلی به کمیته حزبی مربوطه) هر هسته، بخش و یا گروه کارگری باید گزارش خود را به رکن رهبری که خود تحت آن قرار دارد بدهد، هر عضوی باید به هسته یا گروه کارگری (و بالطبع به رهبر آن) که به آن تعلق دارد گزارش دهد و در مواقع اجرای کارهای به خصوص، به آن رکن حزبی که دستورات از آن دریافت شده است، گزارش باید همیشه در اولین فرصت تهیه گردد، گزارش دهی باید شفاهی باشد مگر آن که حزب یا فرد صادر کننده دستور طالب گزارش کتبی باشد، گزارش باید مختصر و ادا کننده مطلب باشد، گیرنده گزارش مسئول است که چنین مخابره ای را به عنوان چیزی که انتشار آن بدون خطر نیست در استحفاظ مطمئن نگاه دارد و گزارش های مهم را بدون وقفه برای رکن مربوطه حزب بفرستد.

چگونگی گزارش دهی

نوزده - تمام این گزارش ها باید محدود به میزانی باشد که گزارش دهنده شخصا انجام داده است، گزارش ها باید حاوی مطالبی باشند در مورد اوضاع و حالاتی که امکانا در مسیر اجرای کار با آنها روبرو می شویم و برای مبارزه ما دارای اهمیت می باشند، مشخصات ملاحظاتی که احتمالا باعث تغییر شیوه و یا بهبود کار آینده ما خواهند شد، همچنین اگر در حین انجام کار لزوم استفاده از شیوه هائی دیگر برای بهبود آن احساس شده است باید در گزارش قید شود، در تمام هسته های کمونیستی، بخش ها و گروه های کارگری کلیه گزارش ها چه آنها که دریافت شده اند و چه آنها که باید ارسال گردند باید عمیقا مورد بحث قرار گیرند، این بحث ها باید به صورت یک عادت مرتب درآیند، باید دقت شود که در هسته و گروه های کارگری هر فرد یا گروه حزبی به طور مرتب مأمور شود که فعالیت های سازمان های ضد ما به خصوص سازمان های کارگری خرده بورژوازی و عمدتا احزاب سوسیالیست را دقیقا مشاهده نموده و آنها را گزارش دهند.

بخش چهارم - درباره ترویج و تبلیغ

ترویج ما انقلابی است

بیست - وظیفه عمده ما در قبال مبارزه انقلابی آشکار انجام ترویج و تبلیغ انقلابی است، این کار و سازمان مربوطه اش هنوز عمدتا دارای روش رسمی قدیمی است، یعنی به وسیله سخنرانی های گاه گاهی در مجامع عمومی و بدون اعمال دقت به خصوص برای دادن محتوای واقعی انقلابی به این سخنرانی ها و نوشته ها انجام می گیرد، ترویج و تبلیغ کمونیستی باید طوری باشد که در میان کارگران در منافع و آرزوهای مشترکشان و مخصوصا در مبارزه مشترکشان ریشه بگیرد، مهمترین نکته برای به خاطر سپردن این است که ترویج کمونیستی باید دارای خصلت انقلابی باشد، بنا بر این شعار کمونیستی و رفتار کمونیستی در قبال سؤال های مشخص موجود باید مورد توجه و ملاحظه مخصوص ما باشند، برای به دست آوردن این برخورد صحیح نه تنها مسئولین حرفه ای مروجین و مبلغین بلکه کلیه دیگر اعضای حزب باید دقیقا آموزش ببینند.

شکل های ترویج و شعارها

بیست و یک - فرم های اصلی ترویج کمونیستی عبارتند از:

یک - ترویج شفاهی و فردی

دو - شرکت در جنبش های کارگری، صنعتی و سیاسی

سه - ترویج از طریق روزنامه حزب و پخش نشریات حزبی

هر فرد عضو حزب (چه حزب قانونی باشد و چه نباشد) موظف است که مرتبا در نوعی از این فعالیت های ترویجی شرکت کند، ترویج فردی باید شکل همگانی و گسترده خانه به خانه داشته و توسط گروه های مخصوص کارگران انجام شود، حتی یک خانه هم نباید در منطقه نفوذ حزب از این کل برکنار بماند، در شهرهای نسبتا بزرگتر برگزاری یک جریان مخصوص ترویجی در هوای آزاد که همراه با پوستر و پخش جزوات باشد معمولا نتیجه خوبی می دهد، به علاوه هر بخشی باید در کارگاه محل فعالیت خود مرتبا همراه با پخش نشریات کار تبلیغی را نیز به طریق کار روی فرد، فرد اشخاص به پیش ببرد، در کشورهائی که بخشی از جمعیت را اقلیت ها تشکیل می دهد حزب وظیفه دارد که توجه لازم را به ترویج و تبلیغ در میان اقشار پرولتاریای این اقلیت ها اختصاص بدهد، البته ترویج و تبلیغ در این مورد باید به زبان های ملی همان ملیت ها باشد و حزب برای این منظور ارگان لازم را باید ایجاد نماید.

بیست و دو - در آن کشورهای سرمایه داری که اکثریت پرولتاریا هنوز به آگاهی انقلابی نرسیده اند برای تبلیغ، حزب کمونیست پیوسته باید در جستجوی آن اشکالی باشد که مناسب این کارگران عقب مانده بوده و باعث تسهیل ورود آنها به درجات انقلابی باشد، ترویج کمونیستی با شعارهایش باید تمایلات غنچه ای، نا آگاهانه، ناقص و تردیدآمیز خرده بورژوازی انقلابی را که با آداب و افکار بورژوازی برای برتری جوئی مبارزه می کند از اذهان کارگران بیرون براند، به همراه آن ترویج کمونیستی نباید با خواست های محدود و نامشخص توده های پرولتاریا محدود و مسکون شود، این خواست ها و انتظارات دارای نطفه های انقلابی بوده و وسیله آوردن پرولتاریا تحت نفوذ ترویج کمونیستی هستند.

مبارزات روزانه طبقه کارگر را رهبری کنید

بیست و سه - تبلیغ کمونیستی در میان توده های پرولتاریا باید چنان صورت بگیرد که سازمان کمونیستی ما به صورت رهبر شجاع، زیرک، با انرژی و پیوسته وفادار به جنبش کارگری خود جلوه نماید، برای رسیدن به این مقصد کمونیست ها باید در مبارزات اولیه و جنبش های کارگری شرکت نموده و در کلیه اختلافاتی که بین آنها و سرمایه داران برای ساعت و شرایط کار و غیره به وجود می آیند جانب کارگران را بگیرند، کمونیست ها باید توجه زیادی به مسائل واقعی زندگی طبقه کارگر بنمایند، آنها باید به کارگران کمک کنند که به درک صحیحی از این سؤالات برسند، آنها باید توجه کارگران را به آشکارترین سوء استفاده ها معطوف نموده و آنها را یاری دهند که خواست های خود را به شکل عملی و مختصر فرموله کنند، در این صورت روح همبستگی و آگاهی به وجود جامعه ای با منافع مشترک در میان کلیه کارگران کشور که خود بخشی از ارتش جهانی پرولتاریا هستند در کارگران بیدار خواهد شد.

فقط از طریق اجرای روزانه این وظایف و شرکت در کلیه مبارزات پرولتاریاست که حزب کمونیست می تواند به یک حزب کمونیست واقعی تبدیل شود، فقط با قبول چنین روش هائی است که حزب از ترویج مبتذل به اصطلاح سوسیالیست خالص که از استخدام اعضای جدید و حرف درباره اصلاحات و استفاده از امکانات پارلمانتاریستی و یا بهتر بگوئیم عدم این امکانات تشکیل می شوند متمایز خواهد شد، فداکاری و شرکت آگاهانه همه اعضای حزب در مبارزات روزانه و مباحثات بین استثمار شده و استثمارگر نه فقط برای غلبه بلکه به درجه بالاتری برای اجرای دیکتاتوری پرولتاریا لازم است، این فقط توسط رهبری کردن توده های زحمتکش در جنگ های جزئی علیه اجحافات سرمایه داری است که حزب را قادر می سازد که پیشاهنگ طبقه کارگر شده و برای رهبری سیستماتیک پرولتاریا در مبارزه اش برای غلبه بر بورژوازی ظرفیت لازم را به دست آورد.

در خط مقدم هر مبارزه

بیست و چهار - کمونیست ها برای این که بتوانند در جنبش کارگران شرکت داشته باشند باید به خصوص در مواقع اعتصابات علیه اخراج و یا اخراج همگانی کارگران دیگر با تمام نیرو مجهز باشند، برای یک کمونیست اشتباه بزرگی خواهد بود که خواست های فعلی کارگران را که به خاطر بهبودهای جزئی در شرایط کارشان است با دیده تحقیر بنگرد، حتی یک برخورد پاسیو (غیر فعال) به این مبارزات به بهانه برنامه کمونیستی و این که هدف نهائی یک مبارزه انقلابی مسلحانه است، خواست های کارگران که آنها امروز به خاطر آن حاضرند با سرمایه دار بجنگند هر چقدر هم که کوچک و محجوبانه باشند کمونیست ها نباید کوچک بودن آنها را بهانه ای برای عدم شرکت خود در مبارزه کنند، فعالیت های تبلیغی ما نباید طوری باشند که در مقابل اتهاماتی که در مورد تهییج و تحریک کارگران برای اعتصابات بی معنی و حرکت بی ملاحظه دیگر زده می شوند مسکوت و بی دفاع بمانند، کمونیست ها باید سعی کنند که در بین توده های مبارز شهرت شرکت کنندگان شجاع و مؤثر در مبارزات آنها را پیدا نمایند.

یاد بگیرید که برای خواست های جزئی مبارزه راه بیندازید

بیست و پنج - هسته ها (یا بخش های) کمونیستی در اتحادیه های کارگری در عمل نشان داده اند که در مقابل بعضی سؤالات روزمره زندگی درمانده هستند! این خیلی ساده و البته بی ثمر است که مدام درباره اصول عمومی کمونیسم وعظ کنیم و وقتی که با یک سؤال واقعی روبرو شدیم به وضع منفی و مبتذل سندیکالیزیم دربیاییم! چنین روش کاری فقط در خور انترناسیونالیسم زرد آمستردام است! کمونیست ها برعکس باید در فعالیت های خود با مطالعه دقیق تمام جوانب سؤال هدایت شوند، به عنوان مثال به جای راضی کردن خود به بحث تئوریک و اصولی درباره کلیه قراردادهای کاری (در مورد دستمزد و شرایط کار) باید ترجیح بدهند که در مورد مبارزه با ماهیت به خصوص تعرفه های توصیه شده (قراردادهای دستمزدی) توسط رهبران آمستردام رل پیشرو را به عهده بگیرند.

البته محکوم نمودن و مقاومت در برابر هر حرکتی که موجب بازدارندگی پرولتاریا از تدارک انقلابی می شود لازم است و این یک حقیقت شناخته شده است که این هدف سرمایه داران و انترناسیونال زرد آمستردامی آنهاست که دست های کارگران را با همه گونه قراردادهای کاری ببندند، بنا بر این وظیفه کمونیست هاست که چشمان کارگران را برای شناخت ماهیت این اهداف باز کنند، بهترین راه انجام این کار این است که کمونیست ها از قراردادهائی که باعث بستن دست و بال کارگران نمی شوند پشتیبانی کنند، همین کار باید در رابطه با بیکاری، بیماری و دیگر مزایای اتحادیه های کارگری انجام شود، ایجاد صندوق مبارزه و دادن حقوق زمان اعتصاب از موارد دیگری هستند که باید مورد تأیید قرار بگیرند.

بنا بر این مخالفت اصولی با این فعالیت ها عاقلانه نیست ولی کمونیست ها باید به کارگران خاطرنشان کنند که روش های جمع آوری این وجوه مالی و مورد استفاده آنها به آن گونه که از طرف رهبران آمستردام توصیه شده بر خلاف کلیه مصالح طبقه کارگر می باشند، در رابطه با مزایای بیماری و غیره کمونیست ها باید اصرار در باطل شدن سیستم اعانه ای و کلیه شرایط دست و پا گیر در مورد وجوه داوطلبانه نمایند، اگر هنوز بعضی اعضای یک اتحادیه کارگری مشتاق باشند که با پرداخت اعانه وضع مزایای بیماری را مستحکم کنند برای ما مفید نخواهد بود که آنها را از پرداخت این اعانات منع کنیم زیرا احتمالا مقصود ما را درک نخواهند کرد، لازم خواهد بود که بر ادراکات خرده بورژوازی این گونه کارگران با تبلیغات فردی و مؤکد غلبه شود.

چهره واقعی اصلاح طلب را برملا سازید

بیست و شش - در کار مبارزه بر علیه رهبران اتحادیه های کارگری سوسیال دموکراتیک و همچنین رهبران احزاب کارگری مختلف نمی توان امیدوار بود که از بحث وسیع در متقاعد کردن نتیجه زیادی عاید شود، مبارزه بر علیه آنها باید با فعالترین روش صورت گیرد و بهترین راه این کار این است که آنها را از پیروانشان جدا کرده و ماهیت واقعی این رهبران سوسیالیست خائن را که فقط آلت دست سرمایه داران هستند به کارگران نشان دهیم، کمونیست ها باید سعی در افشا کردن این به اصطلاح رهبران داشته و سپس با جدی ترین روش به آنها حمله نمایند.

این به هیچ وجه کافی نیست که رهبران آمستردام (بعضی رهبران اتحادیه های کارگری رفرمیستی) را زرد بنامیم، زردی آنها باید از طریق ترسیم و طرح عملی و پیوسته نشان داده شود، فعالیت های آنان در اتحادیه های کارگری، در دفتر بین المللی کار جامعه ملل، در وزارت و ادارت بورژوازی، سخنرانی های خیانت آمیز آنها در کنفرانس ها و پارلمان ها، متون نصیحت آمیزی که در اکثر پیام های نوشته شده شان در جراید وجود دارند و بالاتر از همه وضوح تردیدآمیز و سست آنها در کلیه مبارزات حتی وقتی که برای جزئی ترین ترفیع حقوق باشد دایما فرصت های خوبی به دست می دهند که رفتار خیانت آمیز رهبران آمستردام را با سخنان و نوشته های ساده آشکار نمائیم.

هسته ها باید جنبش عملی پیشرو خود را به روش سیستماتیک به پیش ببرند، کمونیست ها نباید اجازه دهند بهانه هائی که مأمورین ساده اتحادیه های کارگری با عدم حسن نیت برای خود ساخته و با زبونی و خجالت خود را پشت نظامنامه ها، تصمیمات اتحادیه و یا دستورات افراد مافوق پنهان می نمایند مانع حرکتشان به جلو بشوند، برعکس باید کاری کنند که برداشتن موانع حقیقی یا خیالی دستگاه اداری (ماشین بوروکراتیک) از سر راه کارگران مایه رضایت این مأمورین جزء بشود.

هسته ها چگونه باید کار کنند؟

بیست و هفت - هسته ها باید برای شرکت افراد کمونیست در کنفرانس ها و جلسات سازمان های اتحادیه های کارگری دقیقا آمادگی لازم را فراهم کنند، مثلا باید خود پیشنهاداتی طرح و آماده کنند، مشاورین و سخنران هائی انتخاب کنند و رفقای پرتوان و با تجربه ای را برای انتخابات کاندیدا نمایند، سازمان های کمونیستی باید از طریق هسته های خود در رابطه با کلیه جلسات، (جلسات انتخاباتی و .....) تظاهرات و فستیوال های سیاسی کارگران و یا ترتیب داده شده توسط سازمان های غیر دوست دقیقا آمادگی داشته باشند، هر جا که کمونیست ها جلسات کارگری خود را برگزار می کنند باید ترتیبی دهند که گروه های قابل ملاحظه ای از خودشان در بین حضار پخش بوده و کلیه تدارکات را برای تضمین نمودن نتیجه خوب تبلیغاتی فراهم بنمایند.

در تمام سازمان های کارگری کار کنید

بیست و هشت - کمونیست ها همچنین باید یاد بگیرند که چگونه کارگران نامنظم و عقب افتاده را پیوسته به صفوف حزب جذب نمایند، با کمک هسته هایمان باید کارگران را به شرکت در اتحادیه های کارگری و خواندن ارگان های حزب ترغیب نمائیم، سازمان های ما از قبیل هیأت های آموزشی، دوایر مطالعاتی، کلوپ های ورزشی، انجمن های هنری دراماتیک، انجمن های تعاونی و یا مصرف سازمان های قربانیان جنگ و غیره می توانند به مثابه واسطه بین ما و کارگران به کار برده شوند، در جائی که حزب کمونیست به صورت غیر قانونی مشغول کار است این گونه انجمن های کارگری باید با ابتکار اعضاء حزب در خارج از حزب ولی با رضایت و کنترل ارگان های رهبری حزب تشکیل شوند، (اجتماعات هواداران) سازمان های کمونیستی جوانان یا زنان نیز می توانند در ایجاد علاقه در خیلی از پرولترهائی که نسبت به سیاست بی تفاوت هستند و نهایتا در جذب آنها به درون حزب کمونیست مورد استفاده قرار گیرند، این کار از طریق دوره های آموزشی آنها در سازمان های واسطه ای، دوایر مطالعاتی، برنامه های تفریحی، گردش های روزهای یکشنبه، پخش و ازدیاد و دست به دست گشتن ارگان حزب انجام می شود، کارگران با شرکت در جنبش عمومی خود را از تمایلات خرده بورژوازی آزاد می کنند.

حمایت خرده بورژوازی را به دست آورید

بیست و نه - برای تبدیل نمودن اقشار نیمه پرولتری کارگران به هواداران پرولتاریای انقلابی کمونیست ها باید از داشتن دشمنی به خصوص آنها با زمینداران، سرمایه داران و دولت سرمایه داری استفاده کرده و بر حس عدم اطمینانی که در اقشار بینابینی نسبت به پرولتاریا وجود دارد غلبه نمایند، لازمه این کار ممکن است صحبت های طولانی با آنها باشد و یا جانبداری از نیازهایشان و با کمک و راهنمائی مجانی در هر شکلی، همچنین ایجاد فرصت هائی برای پیشرفت تحصیل آنان و غیره که همه اینها باعث ایجاد اطمینان در آنها به جنبش کمونیستی خواهد شد، کمونیست ها باید کوشش کنند که نفوذ زیان آور سازمان های غیر دوست را که در مناطق مخصوص خود دارای مقام های مهمی هستند روی دهقانان خرده بورژوا، آنها که در صنایع خانگی کار می کنند و یا دیگر طبقات خرده بورژوا خنثی کنند.

افراد استثمار شونده اینها را با تجربیات تلخ خود به عنوان نمایندگان و تجسماتی از تمامی سیستم جنایت آمیز سرمایه داری می شناسند ولی باید باز هم بیشتر نقاب از چهره شان برداشته شود، در جریان فعالیت تبلیغ کمونیستی باید کلیه اتفاقات روزمره که بوروکراسی دولتی را در تضاد با ایده آل های دموکراسی و قلمرو قضاوت خرده بورژوازی قرار می دهد با روش معقول و جدی مورد استفاده قرار بگیرند، هر سازمان محلی در مناطق روستائی باید وظایف گسترده خانه به خانه را بین اعضای خود دقیقا تقسیم کند، به طوری که تبلیغات کمونیستی در تمام دهات مزارع و مناطق مسکونی دور افتاده اشاعه پیدا کند.

بین نیروهای مسلح کار کنید

سی - متد تبلیغ در ارتش ها و نیروهای دریائی کشورهای سرمایه داری باید با شرایط خاص آن کشورها قابل انطباق باشد، آن نوع تحریکاتی که توسط افراد ضد میلیتاریست و صلحجو انجام می شوند بی اندازه زیان آور بوده و فقط به بورژوازی برای خلع سلاح کردن پرولتاریا کمک می کنند، پرولتاریا با طبقه بورژوازی به طور کلی و با هر گونه مؤسسه نظامی دولت آن مخالفت اصولی داشته و با حد اکثر انرژی با آنها می جنگد، با این حال پرولتاریا از این مؤسسات (ارتش، کلوپ تیراندازی، سازمان دفاع غیر نظامی و غیره) برای مقصود آموزش دهی نظامی به کارگران و آمادگی آنها برای جنگ های انقلابی که در پیشند استفاده می کند، بنا بر این جهت کارهای تحریکی شدید نباید بر خلاف آموزش نظامی جوانان و کارگران باشد، از هر گونه امکانات برای فراهم کردن اسلحه برای کارگران باید استفاده شود.

سی و یک - دشمنی های طبقاتی که در نیروهای مسلح به صورت اوضاع نسبتا خوب مادی و مقامی افسران از یک سو وعدم وجود رفاه اجتماعی برای سربازان ساده و رفتار بدی که با آنها می شود از سوی دیگر بروز می نمایند باید برای سربازان توضیح داده شده و روشن شوند، به علاوه در کار تحریکی با سربازان و اعضای ساده باید این حقیقت گنجانده شود که آینده آنها بدون شک به سرنوشت طبقات استثمار شونده بسته است، در مراحل نسبتا پیشرفته تر شوریدگی انقلابی خود به خودی ترویج برای انتخاب کردن باید در کلیه سالن هائی که کارگران مربوطه می خواهند اجتماع کنند و همچنین نقاط مهم در شهر مثل ادارات کار و ایستگاه ها صورت بگیرد، این گونه پخش جزوات باید با بحث های جالب و شعارهائی که روی کلیه اقشار توده های زحمتکش اثر بگذارند همراه باشد، جزواتی که حاوی جزئیات مسأله هستند در صورت امکان باید فقط در سالن ها، کارخانه ها، مناطق سکونت و جاهای دیگری که انتظار می رود مطالب چاپ شده مورد توجه قرار بگیرند پخش شوند.

این ترویج باید به طور همزمان با فعالیت هائی که در درون اتحادیه های کارگری و جلسات متشکله در کارخانه ها در حین وجود اختلاف صورت می گیرند پشتیبانی شود، چه جلسه توسط رفقای ما ترتیب یافته باشد و چه فقط با مساعدت ما، سخنرانان و بحث کنندگان مناسب باید از هر فرصت برای مطلع کردن حضار از نقاط نظر ما استفاده کنند، روزنامه های حزب ما باید بیشترین جای ممکن و بهترین مباحث را در اختیار چنین جنبش های مخصوص بگذارند، در حقیقت تمام سازمان های فعال حزب باید در چنین هنگامی در خدمت مقصود کلی چنین جنبشی قرار گیرند که به وسیله آن تمام رفقای ما بتوانند با حداکثر انرژی کار کنند،سازمان و رهبری متحرک که اساسا بر سلول های کارخانه ای بنا شده باشد ضامن موفقیت تظاهرات است.

سی و دو - برای تظاهرات رهبری با تحرک و فداکاری که برای هدف یک عمل خاص کاملا مصمم باشد لازم است، رهبری باید در هر لحظه ای قادر به تشخیص این موضوع باشد که آیا تظاهرات به بالاترین نقطه مؤثر بودن خود رسیده است یا نه؟ و یا این که در حین اوضاع ویژه ای می توان جنبش موجود را به وسیله ایجاد حرکات توده ای به صورت تظاهرات، اعتصابات و نهایتا اعتصابات همگانی توسعه بیشتر داد؟ تظاهراتی که در زمان جنگ به نفع صلح انجام می شدند به ما آموخته اند که یک حزب پرولتری واقعا مبارز هر چقدر هم که کوچک و غیر قانونی باشد وقتی که موضوع مطرح شده در تظاهرات واقعا دارای اهمیت بوده و مسلما برای توده های وسیعی هر اندازه بیشتر مورد توجه قرار می گیرد هیچ گاه نباید پس از متفرق شدن تظاهرات ساکت بایستد و یا از جریان آن خود را دور نماید.

تظاهرات خیابانی وقتی که دارای پایه های سازمانی در کارخانه های بزرگ باشند بالاترین نتایج مؤثر را به دست می آورند، هنگامی که در اوضاع ویژه ای آماده سازی های مؤثر هسته ها و گروه های ما به وسیله تبلیغات شفاهی و یا اوراق برای پخش اعلامیه موفق شده باشد که نوعی یگانگی در فکر و در عمل در آن اوضاع خاص به وجود آورد کمیته مسئولین و همکاری باید اعضاء شناخته نشده حزب را در کارخانه ها و رهبران هسته ها و گروه ها را به کنفرانسی جهت تعیین کردن زمان و مقصود اجتماع در روز تعیین شده و همچنین شعارها و امکانات شدید کردن و زمان های شروع و متفرق شدن تظاهرات فرا خواند، استخوان بندی اصلی تظاهرات باید از مأمورین آموزش دیده، با تجربه و با پشتکار تشکیل شود که پیوسته از هنگام ترک کارخانه تا لحظه متفرق شدن در میان توده ها باشند، برای این که بین این مأمورین رابطه فعال وجود داشته و هر یک از آنها دستورات لازمه سیاسی را مرتبا دریافت نمایند باید کارگران و مسئولین حزبی به طور سیستماتیک در بین جمعیت پخش شوند، یک چنین رهبری با تحرک و متشکل سیاسی در یک تظاهرات است که امکان می دهد امر شدت فعالیت مرتبا تجدید شده و نهایتا به حرکات بزرگتر توده ای منجر شود.

سازمان واحد مبارزات طبقه زحمتکش و منفرد کردن اصلاح طلبان

سی و سه - احزاب کمونیستی که دارای استحکام داخلی، بدنه ای از مسئولین آزمایش شده و تعداد قابل ملاحظه ای طرفدار در بین توده ها شده اند باید هر کوششی به کار برند تا با مبارزات وسیع بر نفوذ رهبران خائن سوسیالیست بر طبقه زحمتکش غلبه نموده و توده را به پیروی از شعارهای حزب کمونیست بکشانند، سازماندهی این مبارزات باید به صور مختلف باشد، بسته به این که آیا جنگ واقعی در اوضاع فعلی مناسب است (یعنی اوضاعی که رهبران سوسیالیست فعال شده و خود را در رأس جنبش پرولتاریا گذاشته اند) و یا این که اوضاع موقتا دوران رکود را می گذارند، فرماندهی توسط افراد و ملوانان به طور دموکراتیک احتمالا برای خراب کردن زیربنای قانون سرمایه داری در ارتش مفید خواهند بود، برای کار تبلیغی در بین واحدهائی که توسط بورژوازی برای جنگ طبقاتی انتخاب شده اند و به خصوص بر علیه گروه های داوطلب آنها باید حداکثر توجه و مراقبت انجام شود، علاوه بر این ترکیب اجتماعی و رفتارهای فاسد این واحدها و گروه ها باعث می شوند که از هر لحظه مناسب برای تحرک و ایجاد تخریب استفاده شود، هر یک از حرکات آنان که شامل یک صفت خاص طبقه بورژوازی است مثلا در کلوپ های افسران باید برای عامه مردم آشکار شود و همچنین چنان خوار و زشت نمایانده شوند که آنها از درون منفرد شده خرد گردند.

بخش پنجم - تشکیلات مبارزه سیاسی

چگونه مبارزات تبلیغات سیاسی باید برگزار گردند؟

سی و چهار - برای حزب کمونیست هیچ دوره ای که در آن سازمان حزب قادر به انجام فعالیت های سیاسی نباشد وجود ندارد، برای این که بتوان از اوضاع سیاسی و اقتصادی و همچنین تغییراتی که در آنها پیش می آیند استفاده کرد باید سازماندهی های استراتژیکی و تاکتیکی مناسب به وجود آمده و توسعه پیدا کنند، هر چقدر هم که حزب ضعیف باشد باز هم می تواند با ترویج شدیدی که منظما و به طور سیستماتیک اجرا می کند از حوادث هیجان انگیز سیاسی و یا از اعتصابات گسترده ای که روی کل سیستم اقتصادی اثر می گذارند بهره برداری نماید، هنگامی که حزب تصمیم می گیرد که از یک موقعیت خاص استفاده نماید سعی در استفاده از قوای تمام اعضا و حزب برای این مبارزه تبلیغاتی بنماید.

علاوه بر این تمام روابطی که حزب از طریق کار هسته های گروه های کارگریش دارد باید برای سازمان دادن جلسات توده ای در مراکز مهم سیاسی و در دنبال آن اعتصابات به کار برده شوند، آنهائی که از جانب حزب در این جلسات صحبت می کنند باید حداکثر سعی خود را در قانع نمودن حضار به قبول این مسأله که فقط کمونیسم است که می تواند مبارزه را به نتیجه موفق برساند بنمایند، کمیسیون های خاصی باید این جلسات را با دقت تهیه نمایند، اگر حزب به دلایلی نمی تواند جلساتی از خود برگزار کند باید برای صحبت در جلساتی که توسط اعتصاب کنندگان و یا هر بخش دیگر از پرولتاریای در حال مبارزه تشکیل می شوند رفقای مناسبی برگزیده شوند.

هر جا این امکان وجود داشته باشد که اکثریت و یا بخش بزرگی از یک جلسه را وادار به حمایت از خواست خودمان بکنیم باید این کار فرموله و به طوری که در جریان مباحثات و مصوبات به درستی مورد بحث قرار بگیرد انجام شود، باید سعی شود که تصمیمات و حرکات مشابه در جلساتی که درهمان محل یا در جاهای دیگر برگزار می شوند ولی از جانب اقلیت قوی حمایت می شوند هر چه بیشتر به تصویب برسند، به این گونه ما قادر خواهیم شد که توده های زحمتکش را در جنبش به دور هم آوریم، آنها را تحت نفوذ معنوی خودمان درآوریم و رهبری خود را به آنان بشناسانیم، بعد از هر یک از این جلسات کمیته هائی که در کارهای تهیه و استفاده از این جلسات شرکت داشته اند باید کنفرانسی تشکیل داده و گزارشی برای ارسال به کمیته های رهبری حزب تنظیم نمایند و نتایج لازمه را از تجربه و یا اشتباهات احتمالی برای کارهای آینده بگیرند.

در انطباق با هر موقعیت به خصوص، خواست های عملی کارگرانی که درگیر قضیه هستند باید به وسیله پوستر و پخش اعلامیه و یا جزوه بین کارگران به اطلاع عموم برسند به طوری که به آن کارگران ثابت شود که سیاست های کمونیستی با خواست های آنان تطابق داشته و در آن موقعیت قابل به کار بردن است، لازم است که گروه های مخصوص و سازمان یافته ای اجرای درست پخش پوسترها، انتخاب نقاط مناسب، همچنین زمان مناسب برای این فعالیت ها را بر عهده بگیرند، پخش اعلامیه در جلوی کارخانه ها و در ترکیب حزب نیز عامل تعیین کننده دیگری برای انتخاب متدهای سازماندهی این گونه عملیات است.

به عنوان مثال روش به اصطلاح نامه سرگشاده برای جلب قسمت هائی از پرولتاریای آلمان که از نظر اجتماعی تعیین کننده بود در آلمان بیش از دیگر کشورها ممکن بوده است، حزب کمونیست آلمان در لحظات هر چه شدیدتر شدن اختلاف طبقاتی برای برداشتن نقاب از چهره رهبران خائن سوسیالیست علنا از دیگر سازمان های توده ای پرولتاریا که مدعی با قدرت بودن باشند پرسید که آیا حاضرند که به خاطر فقر و احتیاج واضح پرولتاریا و کوچکترین خواست هایش حتی خواست لقمه ای نان با مشارکت حزب کمونیست مبارزه را به عهده بگیرند؟

هر جا حزب کمونیست چنین مبارزه ای را شروع می کند باید کلیه کارهای سازمانی برای بردن اخبار این فعالیت ها به میان وسیعترین توده های طبقه زحمتکش انجام بشوند، تمام مأمورین حزب در گروه های کارخانه ای و اتحادیه ای کارگری باید برای شرکت در جلسات کارخانه ها یا اتحادیه های مربوطه آمادگی کامل پیدا کرده و در این جلسات و یا در هر جلسه عمومی خواست های عنوان شده توسط حزب را که نمایانگر مهمترین خواست های پرولتاریا هستند مطرح سازند، هر جا که یکی از هسته ها و یا گروه های ما می خواهد کوششی برای تحت تأثیر قرار دادن توده ها و تشویق آنها به حمایت از خواست های ما بنماید برای استفاده از خلق و اخلاق و کنترل اعصاب آنها باید این کار با پخش همگانی و مؤثر پوستر، اعلامیه و جزوه باشد.

روزنامه حزبی ما باید در طول زمان چنین مبارزات تبلیغاتی با مقالات مختصر یا مفصل و بررسی کلیه جوانب قضیه از هر نقطه نظری مشغول به ادای توضیحات درباره مسائل جنبش باشد، سازمان باید پیوسته مطالب مربوط به این مقالات را در اختیار روزنامه بگذارد و توجه کافی بشود که سردبیران در کوشش خود برای پیشبرد مبارزه حزب دچار اشکال نشوند، گروه های پارلمانی و نمایندگان حزب در شهرداری ها نیز برای پیشبرد این مبارزات به طور سیستماتیک باید کار کنند، آنها باید بر طبق نظرات قسمت های مربوطه رهبری، مسائل را در جلسات خود توسعه دادن پیشنهادات و یا تصمیمات به بحث بگذارند، این نمایندگان باید خود را به عنوان افراد آگاه توده های مبارزه کننده مفسر خواست های آنان در اردوگاه دشمن طبقاتی و مأمورین مسئول و کارگران حزب بدانند.

وقتی که حزب در عرض چند هفته با کار هماهنگ کلیه نیروهایش موفق شود تعداد زیاد و در حال ازدیاد بخشنامه و مصوبه در پشتیبانی از خواست های حزب در نقاط مختلف به تصویب برساند آن گاه گردهمائی و استحکام دادن به حمایت این توده ها که در عمل پشتیبانی خود را از ما ابراز داشته اند وظیفه خطیری برای حزب خواهد بود، در شرایطی که کار اتحادیه های کارگری شکل اصلی جنبش شده است باید کوشش شود که نفوذ سازمان ما در آنها افزایش یابد، نهایتا گروه های ما در این اتحادیه ها باید با فعالیت مستقیم و از قبل آماده شده در قبال رهبران محلی آنها کاری کنند که یا بر نفوذ آنها غلبه نمایند و یا آنها را مجبور به راه انداختن مبارزه متشکل که بر اساس خواست حزب ما باشد کنند.

هر جا که شوراهای کارخانه ای، کمیته های صنعتی و یا جریانات مشابه موجود باشند گروه های ما باید در جلسات مجمع عمومی آنها اعمال نفوذ کرده و آنها را به تصمیم بر له مبارزه بکشانند، اگر تعدادی سازمان محلی طوری تحت تأثیر گرفته اند که حاضرند از منافع حیاتی پرولتاریا تحت رهبری حزب کمونیست پشتیبانی کنند باید کنفرانس با شرکت آنها و نمایندگان جلسات کارخانه هائی که در آنها تصمیمات موافق گرفته شده تشکیل شود.

بخش ششم - رهبری جدید

از مبارزات جزئی به مبارزات هماهنگ

سی و پنج - رهبری جدیدی که تحت نفوذ حزب کمونیست بدین گونه استحکام می یابد با چنین تمرکزی از کارگران سازمان داده شده نیروی تازه ای به دست می آورد و این نیرو باید یا برای به جنبش درآوردن دیگر رهبران اتحادیه های کارگری و احزاب سوسیالیست و یا برای برملا ساختن ماهیت آنان به کار رود، در آن مناطق صنعتی که حزب دارای بهترین سازمان خود بوده و بیشترین حمایت را از توده ها به دست آورده است باید توسط اعمال فشار منظم روی اتحادیه های کارگری و شوراهای صنعتی تمام مبارزات آشکار و منفرد اقتصادی و همچنین جنبش های در حال رشد گروه های دیگر به مبارزه هماهنگ و واحد تبدیل شوند، سپس این جنبش باید خواست های اساسی را کاملا جدا از منافع صنفی مطرح کرده و کوشش کند که برای رسیدن به آنها تمام نیروهای متحد در کلیه سازمان های ناحیه را به کار برد، در چنین جنبشی حزب کمونیست ثابت خواهد کرد که رهبر پرولتاریا بوده و برای مبارزه آماده است، در حالی که بوروکراسی اتحادیه های کارگری و احزاب سوسیالیست که اصلا با چنین جنبشی سازمان یافته و متشکل مخالفت می نمودند نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر کار سازمانی عملی افشا خواهد گشت.

چگونه در بحران های مزمن به پیشرفت کار شکل بدهیم؟

سی و شش - در مواقع بحران های اقتصادی مزمن که بر حسب معمول باعث ایجاد جنبش های تازه می شوند حزب کمونیست باید کوشش کند که کنترل توده ها را به دست آورد، ممکن است بهتر باشد که از ابراز خواست های به خصوص در قبال احزاب سوسیالیست صرف نظر کرده و به جای آن مستقیما با افراد عضو این احزاب تماس بگیریم و به آنها خاطرنشان سازیم که چگونه بر خلاف خواست رهبران بوروکراتیکشان وجود مضیقه و ظلم آنها را به جنگ های اجتناب ناپذیر با کارفرماهایشان کشانیده است، ارگان های حزب به خصوص روزنامه هایش باید روز به روز روی این موضوع تأکید کنند که حزب کمونیست حاضر است که رهبری را در مبارزات معلق و حقیقی کارگران در مضیقه به دست گیرد و سازمان جنگیش آماده است در هر کجا که ممکن باشد به تمام مردم ستمدیده در شرایط یک بحران مزمن کمک نماید، باید هر روز این نکته را ذکر کرد که بر خلاف کوشش های سازمان های قدیمی برای صرف نظر کردن و جلوگیری از مبارزات هیچ گونه امکانی برای بهبود حداقل شرایط زندگی برای کارگران بدون این مبارزات وجود ندارد.

بخش های کمونیست در درون اتحادیه های کارگری و سازمان های صنعتی باید پیوسته روی مسأله آمادگی و فداکاری کمونیستی پافشاری کرده و این نکته را برای همکاران کارگر خود روشن نمایند که راهی برای گریز از مبارزه وجود ندارد، در هر حال وظیفه اصلی یکی کردن و استحکام بخشیدن به کلیه مبارزات و جنبش هائی است که در شرایط بحران به وجود می آیند، هسته ها و بخش های مختلفی از صنایع و کارگاه ها که در مبارزه درگیر شده اند نه تنها باید نزدیکترین روابط را بین خود حفظ کنند بلکه باید خود را رهبر و مسئول تمام جنبش هائی که ممکن است به هم بخورند بدانند، آنها باید در ارتباط با کمیته های منطقه ای و همچنین مرکزی بوده و گزارش های لازم را سریعا به مأمورین برسانند و توسط کارگران مسئولی که قادرند دست در دست افراد درگیر در یک جنبش آن را رهبری هم بنمایند این جنبش ها را وسیعتر و عمیقتر بنمایند، این وظیفه اصلی سازمان است که در هر جائی نکات مشترک مبارزات مختلف را متذکر شده و روی آنها تأکید نمایند تا بتوانند در صورت لزوم به ترویج این نکته که حل عمومی این مسائل به طریق سیاسی می باشد اقدام ورزند.

هر چه مبارزات شدیدتر شده و خصلت عمومی می یابند لزوم ایجاد رهبری های همگون برای آنها بیشتر می شود، هر جا که رهبران بوروکراتیک اعتصابات دچار شکست می شوند حزب کمونیست باید فورا وارد شود و افراد را به ایجاد یک سازمان عملیاتی مطمئن گرداند، سازمان اولیه عمومی می تواند با رهبری مبارز و تعریف و تمجید از اصول سازماندهی در کلیه جلسات، بخش ها و شوراهای صنعتی مربوطه به وجود آید، وقتی که یک جنبش کارگری ابعاد گسترده ای پیدا می کند به خاطر تهاجمات سازمان های کارفرمایان و دخالت های دولت ماهیت سیاسی به خود می گیرد، در این مواقع باید ترویج اولیه و کارهای سازماندهی برای شوراهای کارگران که امکان تشکیل آن پیدا شده و احتمالا لازم می شوند شروع گردند، در اینجاست که ارگان های حزبی باید در تبلیغ این موضوع که طبقه زحمتکش فقط با ایجاد و ساختن سلاح مبارزاتی خود می تواند رهائی یابد تأکید کنند، در این ترویج نباید کوچکترین اشاره ای به بوروکراسی اتحادیه های کارگری یا احزاب سوسیالیست بشود.

سی و هفت - احزاب کمونیستی که رشد زیادی کرده اند و به خصوص احزاب توده ای بزرگ باید برای فعالیت توده ای مجهز باشند، برای ایجاد یگانگی و نزدیکی با توده های وسیع باید از هر تظاهرات یا جنبش توده ای اقتصادی و همچنین عملیات محلی برای سازماندهی بهتر و تجربه بیشتر آنها استفاده کرد، تجربیاتی که از کلیه جنبش های عظیم به دست می آیند باید در کنفرانسی با شرکت مقامات رهبری و کارگران مسئول حزبی و نمایندگان مطمئن اتحادیه های کارگری مربوط به صنایع بزرگ و متوسط مورد بحث قرار گیرند، با این روش شبکه ارتباط پیوسته زیادتر و قویتر می شود و روح مبارزه پیوسته بیشتر در نمایندگان مطمئن صنایع نفوذ می کند، روابط نزدیک و اطمینان متقابلی که بین مقامات رهبری و کارگران حزبی از یک طرف و نمایندگان کارگاه ها از طرف دیگر وجود دارند تضمینی است برای این که هر عمل توده ای سیاسی مطابق با اوضاع و قدرت واقعی حزب بوده و از انجام اعمال پیشرس و ناپخته جلوگیری شود.

بدون ایجاد نزدیکترین روابط بین سازمان های حزب و توده هائی از پرولتاریا که در اعمال توده ای بزرگ شرکت می کنند یک جنبش واقعی نمی تواند توسعه پیدا کند، اضمحلال بی موقع خیزش بدون شک انقلابی ایتالیا در سال گذشته که با تسخیر کارخانه ها اظهار وجود کرد مطمئنا به مقدار زیادی به دلیل خیانت بوروکراسی اتحادیه های کارگری، نامطمئن بودن رهبران احزاب سیاسی و تا حدی هم به دلیل عدم وجود روابط نزدیک سازمانی بین حزب و صنایع که می بایست از طریق نمایندگان آگاه به مسائل سیاسی و علاقمند به منافع حزب باشد بود، همچنین اعتصاب کارگران معدن انگلستان در سال جاری (۱۹۲۱) بدون شک تا حد بسیار زیادی از عدم وجود این روابط صدمه دیده است.

بخش هفتم - درباره مطبوعات حزبی

برای یک روزنامه کمونیستی چه باید و چه نباید کرد؟

سی و هشت - جراید حزب کمونیست باید با انرژی تأسیس و توسعه یابند، هیچ روزنامه ای را که کاملا از دستورات حزب پیروی نکند نمی توان ارگان حزب کمونیست نامید، حزب باید توجه بیشتر خود را مبذول به داشتن نشریات خوب بدارد و نه به داشتن تعداد زیادی از آنها، هر حزب کمونیست باید دارای یک ارگان مرکزی باشد و در صورت امکان آن را روزانه منتشر نماید.

سی و نه - یک روزنامه حزب کمونیست هرگز نباید مانند روزنامه های بورژوازی و همچنین مکرر مانند روزنامه های احزاب سوسیالیست حالت سرمایه گذاری را داشته باشد، روزنامه ما باید از کلیه مؤسسات مالی سرمایه داری مستقل باشد، یک سازمان ماهر اعلانات که وجود روزنامه ما را برای احزاب توده ای قانونی ممکن می سازد هرگز نباید خود را تا وابستگی به آگهی دهندگان بزرگ سوق دهد، برعکس با رفتاری که در قبال سؤالات اجتماعی پرولتاریا می کند بین تمام احزاب توده ای ما وجهه بیشتری برای خود کسب خواهد کرد، روزنامه های ما نباید در خدمت ارضاء تمایلات و احساسات و یا سرگرمی عموم باشند، این روزنامه ها نباید به انتقاداتی که از طرف نویسندگان خرده بورژوازی و یا متخصصین ژورنالیست در رابطه با سعی آنها در کسب احترام می شود تسلیم شوند.

چهل - روزنامه کمونیستی در درجه اول باید به منافع کارگران مورد ظلم واقع شده و مبارز بپردازد، این نشریه باید بهترین عامل تحریک ما و یک مبلغ عمده برای انقلاب پرولتری باشد، این هدف روزنامه ما خواهد بود که تجربیات گرانبهای اعضای حزب را جمع آوری کند و هم آنها را برای رفقایمان نشان دهد تا مثل یک راهنما پیوسته باعث تجدید نظر و بهبود در روش های کارهای کمونیستی باشند، بدین طریق روزنامه بهترین وسیله سازماندهی در کار انقلابی ما خواهد بود، بنا بر این فقط با این کار سازمانی جامع روزنامه کمونیستی و به خصوص روزنامه اصلی ماست که با حفظ این هدف مشخص در مد نظر ما را قادر می سازد که مرکزیت دموکراتیک را به وجود آورده و متعاقبا کارها را به طور مؤثر در حزب کمونیست تقسیم کنیم و بنا بر این بتوانیم مأموریت تاریخی خویش را اجرا نماییم.

سازماندهی روزنامه های کمونیستی

چهل و یک - روزنامه حزب کمونیست باید کوشش بکند که کار کمونیستی انجام دهد، یعنی باید یک سازمان مبارز پرولتری باشد، یک مجموعه کاری از کارگران انقلابی، نویسندگانی که مرتبا برای آن می نویسند، سردبیران، حروف چین ها، مأمورین چاپ، مأمورین پخش، آنهائی که مطالب محلی را جمع آوری کرده و هم آنها را در روزنامه مورد بحث قرار می دهند، آنها که در انتشار روزانه آن شرکت دارند و غیره، چند معیار عملی لازم است که روزنامه را با توجه به آنها به یک ارگان مبارز حقیقی و جامعه ای کاری و قوی از کمونیست ها تبدیل کرد.

وقتی که قرار است یک فرد کمونیست برای روزنامه اش کار و فداکاری کند بنا بر این باید دارای نزدیکترین ارتباط با آن باشد، روزنامه در حقیقت سلاح روزانه اوست که باید هر روز محکم و تیز شود، که برای کار مناسب باشد، برای وجود روزنامه کمونیستی لوازم خوب و از خود گذشتگی مالی پیوسته لازم است، وسائل توسعه و بهبود داخلی آن باید پیوسته توسط افراد صفوف مختلف حزب تأمین شود تا این که به یک سازمان محکم تبدیل شده و چنان تیراژ وسیعی در بین توده ها پیدا کند که خود به صورت یک وسیله پشتیبانی از جنبش کمونیستی درآید، این کافی نیست که فردی فقط یک عامل فعال در پخش و ترویج روزنامه باشد بلکه لازم است که به خود روزنامه هم کمک کند.

هر اتفاقی که در کارگاه می افتد چه اجتماعی و چه اقتصادی، از وقوع یک حادثه تا جلسه عمومی کارگران، از رفتار ناشایستی که با یک کارآموز شده تا گزارش مالی باید بلافاصله به روزنامه گزارش شود، بخش هائی که در اتحادیه های کارگری کار می کنند موظفند که کلیه تصمیمات و مصوبات مهم را که در جلسات و یا توسط دبیران اتخاذ شده اند و همچنین کارهای مشخصه دشمنان ما را به روزنامه ارسال کنند، زندگی عمومی در خیابان ها و در مجالس معمولا به اعضاء با دقت حزب این موقعیت را می دهد که انتقادات اجتماعی موشکافانه ای مطرح نمایند، ما با درج این انتقادات در روزنامه خود حتی به خوانندگان بی تفاوت نیز نشان می دهیم که چگونه مسائل مربوط به احتیاجات روزمره زندگی را دنبال می کنیم.

نامه های کارگران

بررسی و اقدام درباره چگونگی چاپ این گونه نوشته ها از زندگی کارگران و سازمان های طبقه کارگر باید توسط هیأت مؤلفین و با توجه و احساس به خصوص صورت بگیرند، چاپ آنها باید به صورت اعلان های مختصر باشد که بتواند ارتباط نزدیک روزنامه ما را با زندگی کارگران برساند و یا باید از آنها به عنوان مثال های عملی از زندگی روزانه کارگران برای توضیح دکترین کمونیسم استفاده کرد، هر جا که ممکن باشد هیأت مؤلفین باید ساعات مشخص و راحتی را روزانه برای دیدن و گوش دادن به حرف کارگرانی که برای درد دل، اظهار خواست ها و یا شکایت در مورد مسائل زندگی که مورد توجهشان بوده و می خواهند از آنها برای بیشتر روشن کردن حزب استفاده کنند اختصاص بدهند.

مثال از پراودا

در تحت سیستم سرمایه داری البته برای روزنامه های ما ممکن نیست که بتوانند اجتماعات کمونیستی و کامل از کارگران باشند، با این حال حتی تحت سخت ترین شرایط نیز امکان دارد که موفقیت هائی برای سازمان یک چنین روزنامه انقلابی به دست آورد، این امر با روزنامه پراودای رفقای روسی ما در پریود ۱۹۱۳ - ۱۹۱۲ ثابت شده است، این روزنامه حقیقتا نمایانگر یک سازمان دائمی و فعال از کارگران آگاه انقلابی در مهمترین مراکز روسیه بود، رفقا به طور دسته جمعی از نیروهای خود برای تألیف، چاپ و پخش روزنامه استفاده کردند و خیلی از آنها این کارها را به همراه کارهای روزمره خود و کنار گذاشتن پول لازم برای روزنامه از درآمدهایشان انجام می دادند، روزنامه در عوض برای آنها بهترین چیزهائی که طالبشان بودند فراهم می کرد، با چیزهائی که برای همان لحظات احتیاج داشتند و چیزهائی که امروز نیز هنوز در کار و مبارزاتشان قابل استفاده هستند، چنین روزنامه ای باید حقیقتا توسط اعضای حزب و دیگر کارگران انقلابی "روزنامه ما" خوانده شود.

وسیله پیش بردن مبارزات تبلیغاتی توده ای

چهل و دو - مشخصه اصلی جراید کمونیستی شرکت مستقیم در مبارزات تبلیغاتی حزب است، اگر در زمان مشخصی فعالیت حزب متوجه و متمرکز یک فعالیت مبارزاتی مشخص باشد وظیفه ارگان حزب این است که نه تنها فقط صفحات مقالات سردبیر بلکه تمام قسمت های خود را در خدمت آن مبارزه درآورد، هیأت مؤلفین باید منابع و مطالب لازم را در اختیار مبارزه جاری بگذارد، سرتاسر روزنامه باید این مطالب را چه از نظر محتوی و چه از نظر شکل در بر بگیرد.

چهل و سه - موضوع جمع آوری هر چه بیشتر آبونمان برای روزنامه ما باید به صورت یک سیستم درآید، اولین کاری که باید انجام شود استفاده کردن از هر فرصتی است که واقعه به خصوصی باعث برانگیخته شدن کارگران از نظر سیاسی - اجتماعی می شود، مثلا پس از هر اعتصاب بزرگ یا اخراج که در جریان آن روزنامه آشکارا و با حرارت از منافع کارگران دفاع کرده است باید فعالیت جمع آوری مشترکین جدید برای روزنامه به طور منظم در مورد افراد شرکت کننده در آن جنبش اجرا شود، پخش لیست ها و سفارشات روزنامه نباید منحصر به صنایعی که کمونیست ها در آنها مشغول فعالیت هستند و در بخش هائی از اتحادیه های کارگری آنها که در اعتصاب شرکت دارند باشد بلکه هر جا که ممکن باشد باید حرف های اشتراک را توسط کارگرانی که مشغول کارهای ترویج برای حزب هستند به تک تک خانه های مسکونی رسانید، همچنین پس از هر مبارزه تبلیغاتی برای انتخابات که باعث تهییج کارگران شده است گروه های مخصوص که برای این کار برگزیده شده اند به خانه های کارگران رفته و کار ترویج برای روزنامه را به پیش ببرند.

در زمان های بحران های مخفی سیاسی و اقتصادی که آثارشان در بالا رفتن قیمت ها، بیکاری و سختی های دیگری که روی تعداد زیادی از کارگران اثر می گذارد پیدا می شوند باید حداکثر کوشش را به کار برد تا کارگران متشکلی را که در صنایع مختلف هستند به سوی حزب جلب کرده و گروه هائی از آن ساخت که کار سیستماتیک ترویج خانه به خانه را برای روزنامه اجرا نمایند، تجربه نشان داده است که مناسبترین موقع برای ترویج خانه به خانه هفته آخر ماه است، هر گروه محلی که بگذارد حتی یکی از هفته های آخر ماه بدون استفاده کردن از آن برای ترویج روزنامه بگذرد مرتکب سهل انگاری بزرگی نسبت به توسعه جنبش کمونیستی خواهد شد، گروه های اجرائی که مشغول ترویج روزنامه هستند نباید از هیچ اجتماع عمومی یا تظاهرات بگذرند بدون این که در شروع بین فواصل استراحت و در اختتام آن حضور داشته و فرم های اشتراک روزنامه را در اختیار مردم بگذارند، همین وظایف شامل هر بخش در اتحادیه های کارگری در مورد جلسات جداگانه اتحادیه ها و همچنین شامل گروه ها و بخش ها در کارگاه ها نیز می شوند.

از جراید حزب دفاع کنید

چهل و چهار - هر عضو حزب باید پیوسته از روزنامه ما در مقابل دشمنان آن دفاع کرده و با انرژی بر ضد جراید سرمایه داری تبلیغ کند، فرد عضو حزب باید پستی عمل، حذف اطلاعات و دوروئی این جراید را برملا سازد، باید با اعمال انتقاد و حمله مداوم بر جراید سوسیال دموکراتیک و مستقل نیز چیره شد، انجام این کار نباید به صورت مجادلات گروه گرایانه باشد بلکه باید سعی شود که پیوسته رفتار و وضع خیانت آمیز آنان که به صورت پوشانیدن روزمره آشکارترین اختلافات طبقاتی صورت می گیرند افشا شوند، بخش های ما در اتحادیه های کارگری و سازمان های دیگر کارگری باید راه های مناسب و منظمی بیابند که افراد عضو این اتحادیه ها و سازمان ها را از نفوذ منحرف کننده و ناتوان ساز این روزنامه های سوسیال دموکراتیک دور نمایند، همچنین کار تبلیغی خانه به خانه ما باید مشخصا وقتی در مورد کارگران صنعتی انجام می شود عاقلانه جهت ضد جراید سوسیال دموکراتیک را هم داشته باشد.

بخش هشتم - درباره ساختمان ارگانیسم حزب

چهل و پنج - سازمان حزب که مرتبا در حال گسترش و قوی شدن است نباید فقط بر مبنای تقسیمات جغرافیایی باشد بلکه شرایط حقیقی اقتصادی، سیاسی و رفت و آمد در هر منطقه ای را هم باید در نظر گرفت، مرکز ثقل را باید در شهرهای عمده و مراکز صنایع بزرگ قرار داد، معمولا وقتی یک حزب جدید ساخته می شود این تمایل وجود دارد که سازمان حزب به یک باره در سراسر کشور پخش شود، بنا بر این بدون توجه به این موضوع که تعداد کارگرانی که در اختیار حزب هستند بسیار محدود است این کارگران در تمام جهات پخش می شوند، این کار باعث تضعیف قابلیت عضوگیری و رشد حزب می شود، در این موارد می دیدیم که دفاتر حزب مرتبا در جاهای مختلف برپا می شدند ولی خود حزب موفق نمی شد که حتی در مهمترین شهرهای صنعتی جای پای محکمی به دست آورد.

سازمان های ناحیه ای و استانی

چهل و شش - برای مرکزیت دادن به فعالیت حزب تا بیشترین درجه ممکن عاقلانه نخواهد بود که رهبری حزب را به صورت سلسله مراتب و گروه هائی که از یکدیگر دستور می گیرند درآوریم، هدف باید این باشد هر شهر بزرگ که تشکیل یک مرکز اقتصادی، سیاسی و ترانسپورت را می دهد باید به صورت شبکه ای از سازمان های حزبی مناطق اطرافش که از نظر اقتصادی و سیاسی بدان وابسته هستند درآید، کمیته حزبی در یک مرکز عمده باید در رأس بدنه حزب در منطقه مربوطه خود بوده و فعالیت های سازمانی خود را با حفظ ارتباط نزدیک با افراد عضو در منطقه اجرا نماید.

افراد سازمانده در چنین ناحیه ای که در کنفرانس ناحیه ای انتخاب شده و توسط کمیته مرکزی تأیید شده اند متعهدند که در زندگی حزب در سازمان محلی شرکت فعال داشته باشند، کمیته ناحیه ای حزب باید پیوسته با کارگران عضو حزب در ناحیه تقویت گردد تا این که رابطه نزدیکی بین کمیته و توده های عظیم منطقه وجود داشته باشد، همین طور که سازمان محلی توسعه پیدا می کند باید کوشش شود که کمیته رهبری ناحیه به طور همزمان به صورت بدنه رهبری سیاسی نیز عمل کند، بنا بر این کمیته حزبی در ناحیه به اتفاق کمیته مرکزی نقش ارگان حقیقی رهبری را در کل سازمان حزب به عهده خواهد داشت.

خطوط مرزی نواحی حزبی در حقیقت با منطقه جغرافیائی محدود نمی شوند، عامل تعیین کننده این است که کمیته ناحیه ای در وضعی باشد که بتواند فعالیت های تمام سازمان های محلی را در ناحیه خود به طور یکنواخت (هم سطح) رهبری کند، به محض این که انجام این کار غیر ممکن گردد ناحیه باید تقسیم شده و نواحی جدید حزبی تشکیل شوند، همچنین در کشورهای بزرگ لازم است که سازمان های واسطه ای به منظور حلقه ارتباطی بین کمیته مرکزی و کمیته های محلی موجود باشند، در شرایط معینی ممکن است خوب باشد که به بعضی از این سازمان های میانه مثلا سازمانی در یک شهر بزرگ با تعداد زیادی عضو نقش رهبری داده شود ولی به عنوان یک قاعده کلی باید از آن جلوگیری کرد، چه باعث عدم مرکزیت می شود.

سازمان های محلی

چهل و هفت - سازمان های واسطه ای بزرگ عبارتند از سازمان های محلی حزب، گروه هائی از مناطق روستائی یا از شهرهای کوچک و یا از نواحی مختلف شهرهای بزرگ، هر سازمان محلی حزب که به اندازه ای رشد کند که به عنوان یک سازمان قانونی وجود داشته ولی نتواند جلسات مجمع عمومی خود را با شرکت تمامی افراد عضو خود برگزار کند باید به چند قسمت تقسیم شود، در هر سازمان حزبی اعضا باید برای فعالیت های روزانه حزب گروه بندی شوند، در سازمان های بزرگ ممکن است عاقلانه نباشد که گروه های مختلف را به صورت قسمت های دسته جمعی ترکیب کرد، به عنوان یک قاعده این گونه اعضا باید در یک گروه متشکل در محل کار خود یا هر جای دیگر شرکت داشته و فرصت ملاقات یکدیگر را در جریان فعالیت روزانه خود داشته باشند، هدف از این گونه گروه های دسته جمعی این است که کار حزب بین گروه های ارجائی مختلف و کوچک تقسیم شود و از مأمورین مختلفه گزارشات مربوطه دریافت گردند و کاندیداهای عضویت تربیت شوند.

چهل و هشت - کل حزب باید تحت هدایت کمونیست بین المللی باشد، دستورات و تصمیمات هیأت اجرائی بین الملل درباره روش هائی که شامل احزاب وابسته می شوند باید در درجه اول به کمیته های مرکزی این احزاب ارسال شده و از طریق این کمیته ها یا به بعضی کمیته های مخصوص و یا به کل جمعیت اعضا ابلاغ گردند، مصوبات و رهنمودهای بین المللی طبیعتا توسط حزب و هر عضو آن حزب باید اجرا گردند.

کمیته مرکزی و بوروی (اداره) سیاسی

چهل و نه - کمیته مرکزی حزب در کنگره حزب انتخاب شده و در مقابل آن مسئول می باشد، کمیته مرکزی از بین افراد خود جمع کوچکتری را که شامل دو زیر کمیته می شود برای فعالیت سیاسی تشکیل می دهد، هر دوی این زیر کمیته ها برای کارهای سیاسی و جاری حزب مسئول هستند، این زیر کمیته ها یا دفاتر ترتیبات لازم را برای برگزاری جلسات مشترک کمیته مرکزی که در آنها تصمیمات نیمه مهم باید گرفته شوند می دهند، هر جا قرار است که در کمیته مرکزی تصمیمی گرفته شود که در کل زندگی حزب مؤثر باشد برای این که اوضاع کلی و سیاسی به خوبی مطالعه شده و ایده صحیحی از حالت و امور حزب به دست آید باید افرادی از نواحی مختلف در آن شرکت کنند.

به همان دلیل وجود اختلاف عقاید در مورد تاکتیک های کاری که جنبه جدی داشته باشند نباید از طرف کمیته مرکزی مورد کتمان قرار بگیرند، برعکس این عقاید باید در کمیته مرکزی مطرح شوند ولی دفتر کوچکتر (polit bureau) باید به طور همسان (uniform) هدایت شده و برای آن که بتواند سیاست محکم و مطمئن داشته باشد باید قادر باشد که به اختیارات خود و همچنین اکثریت قابل ملاحظه ای از کمیته مرکزی تکیه نماید، بنا بر این مبانی، کمیته مرکزی حزب، به خصوص در مورد احزاب قانونی در کمترین مدت قادر خواهد بود که پایه های محکمی برای انضباط در داخل حزب تشکیل دهد، البته اطمینان بی قید و شرط اعضای حزب به آن نیز کاملا لازم است، در همین مواقع تردیدها و انحرافات ممکن موجود در کمیته را می توان شناخت، این گونه انحرافات در حزب را می توان قبل از این که به درجه ای برسند که باید در مقابل کنگره قرار داده شوند از بین برد.

تقسیم کار زیر کمیته ای

پنجاه - هر یک از کمیته های رهبری باید کارش را بین اعضای خود تقسیم کند تا در قسمت های مختلف کار راندمان مناسب به دست آید، برای این کار ممکن است ایجاد کمیته های مخصوص لازم باشد، مثلا کمیته هائی برای ترویج، برای کارهای تألیفی روزنامه، برای مبارزات انتخاباتی اتحادیه های کارگری، برای ارتباطات و غیره، هر کمیته مخصوصی تحت دستور کمیته مرکزی و یا کمیته ناحیه ای است، کنترل فعالیت چنین کمیته ای و همچنین ترکیب اعضای آن باید در دست کمیته ناحیه ای و در لحظات لازم در دست کمیته مرکزی باشد، ممکن است عاقلانه باشد که گاه گاهی مشاغل و دفاتر افرادی که به کارهای مختلف حزبی مثل مؤلفی روزنامه، سازماندهی، ترویج و غیره اشتغال دارند عوض شوند، البته به شرطی که باعث اختلال زیادی در کار حزب نشود، مؤلفین روزنامه و ترویج دهندگان باید در یکی از گروه های حزبی برای انجام کارهای روزمره حزب شرکت داشته باشند.

پنجاه و یک - کمیته مرکزی حزب مثل کمونیست بین الملل این اختیار را دارد که در هر زمان از کلیه سازمان های کمونیستی، از ارگان های آنها و از اعضائشان گزارش بخواهد، نمایندگان کمیته مرکزی و رفقائی که از جانب آن منصوب می شوند باید بتوانند در کلیه جلسات با داشتن حق صحبت و تصمیم شرکت کنند، کمیته مرکزی حزب همیشه باید عده ای کمیسرهای سیاسی در اختیار خود داشته باشد (یعنی کمیسرهائی که برای تعلیم و مطلع نمودن ارگان های رهبری در نواحی و مناطق مختلف هستند و این کار را در مورد مسائل سازمانی و سیاسی نه فقط کتبی بلکه به طور مستقیم و شفاهی و مأمورین مسئول انجام می دهند) هر سازمان و یا بخش حزب و همچنین هر فرد عضو حزب این حق را دارد که در هر زمان خواست ها، پیشنهادات، نکات و یا شکایات خود را مستقیما به کمیته مرکزی حزب و یا بین الملل ارسال دارد.

فرمانبری دستجات کوچکتر از بزرگتر

پنجاه و دو - دستورات و تصمیمات ارگان های رهبری برای سازمان های تحت رهبری آنها و افراد عضوشان واجب الاجرا هستند، مسئولیت های ارگان های رهبری و وظیفه جلوگیری از خطایا و سوء استفاده آنها از مقامات رهبریشان را فقط تا حدی می توان رسما تعیین کرد، هر چه مسئولیت رسمی آنها کمتر باشد (مثلا در احزاب غیر قانونی) تعهد آنان برای مطالعه عقاید اعضا، به دست آوردن اطلاعات جامع و مرتب و گرفتن تصمیم پس از اندیشه و تأمل بیشتر می شود.

پنجاه و سه - افراد عضو حزب باید متعهد باشند که همیشه به عنوان افراد منضبط یک سازمان مبارز عمل کنند، هر گاه که در مورد چگونگی عملی اختلاف عقیده بروز کند باید ابتدا در درون سازمان حزب راجع به آن بحث شود و انجام عمل بر طبق تصمیمات اخذ شده در سازمان باشد حتی اگر تصمیم سازمان یا کمیته حزبی در نظر بقیه اعضا غلط جلوه کند، این رفقا در تمام فعالیت های عمومی خود هرگز این نکته را نباید از نظر دور کنند که بدترین شکل رفتار غیر انضباطی و بزرگترین اشتباه نظامی جلوگیری و شکستن اتحاد در جبهه مشترک می باشد، برای هر فرد عضو دفاع از حزب کمونیست و بالاتر از همه کمونیست بین الملل در مقابل دشمنان کمونیسم یک وظیفه خطیر است، برعکس، فردی که این را فراموش کند و در انظار عمومی به حزب یا به کمونیست بین الملل حمله کند یک کمونیست بد است.

پنجاه و چهار - نظامنامه های حزب را باید طوری تنظیم کرد که عامل تأخیر نبوده بلکه به صورت نیروئی کمک کننده برای ارگان های رهبری حزب در توسعه بخشیدن کمونیستی به کلیه سازمان های حزبی و پیشرفت مداوم در فعالیت حزب باشند، تصمیمات کمونیست بین المللی باید فورا توسط احزاب وابسته اجرا شوند حتی در مواردی که تغییرات مربوطه در نظامنامه های موجود و تصمیمات حزبی را فقط در زمان های بعدی می توان رسما تصویب کرد.

بخش نهم - فعالیت قانونی و فعالیت غیر قانونی

آمادگی

پنجاه و پنج - حزب باید چنان سازماندهی شده باشد که همواره در موقعیتی باشد که بتواند سریعا خود را با تغییراتی که ممکن است در شرایط مبارزه اتفاق بیفتد وفق دهد، حزب کمونیست باید در جریان توسعه خود به یک سازمان مبارز تبدیل شود که قادر باشد که از نبرد آشکار با دشمن در نقطه ای که دشمن دارای تفوق و تمرکز نیرو است خودداری کرده ولی از طرف دیگر از فرم تمرکز نیروها طوری استفاده کند که در نقاطی که دشمن کمترین احتمال را می دهد به آن حمله نماید، برای سازمان حزب بزرگترین اشتباه خواهد بود که همه چیز را در گرو شورش و جنگ های خیابانی و یا شرایط اختناق شدید بگذارد، کمونیست ها کار مقدماتی انقلابی خود را در هر شرایطی بر مبنای آمادگی تکمیل می نمایند زیرا معمولا تقریبا غیر ممکن است که موج های زمان های طوفان و آرامش را از قبل پیش بینی کرد و حتی اگر این پیش بینی ها ممکن باشند در خیلی موارد استفاده عملی از آنها برای سازماندهی دوباره ممکن نیست زیرا این تغییرات عمدتا سریع و ناگهانی هستند.

ترکیب کردن فعالیت های قانونی و غیر قانونی

پنجاه و شش - احزاب کمونیست قانونی در کشورهای سرمایه داری معمولا از درک تمام اهمیت این مسائلی که باید کاملا برای نبرد مسلحانه و یا جنگ غیر قانونی به طور کلی آماده شوند غافل می مانند، سازمان های کمونیستی اکثرا مرتکب این اشتباه می شوند که می خواهند برای همیشه به وجود خود بر مبنای قانونی بودن و اجرای کارهای خود مطابق با خواست های کارهای قانونی تکیه کنند، از طرف دیگر احزاب غیر قانونی معمولا در استفاده از امکانات فعالیت های قانونی برای ساختن یک سازمان حزبی که بتواند آنها را در تماس و نزدیکی مداوم با توده های انقلابی قرار دهد کوتاهی می کنند، سازمان های زیرزمینی این حقیقت های حیاتی را ندیده می انگارند، شانس این را به خود می دهند که فقط به صورت گروه هائی که پیوسته مشغول توطئه بوده و نیروی خود را برای کارهای بیهوده مصرف می کنند درآیند، هر دو گونه این تمایلات خطا آمیز هستند، هر سازمان کمونیستی قانونی باید بداند چگونه خود را برای ادامه وجود به صورت زیرزمینی و بالاتر از همه برای طغیان انقلابی آماده نماید، از طرف دیگر هر سازمان کمونیستی غیر قانونی باید به طور کامل از امکانات جنبش کارگری قانونی استفاده کند تا با فعالیت شدید حزب بتواند رهبر سازماندهی شده و واقعی توده های عظیم انقلابی بشود.

نباید جدائی قانونی از غیر قانونی مثل یک دیوار غیر قابل نفوذ باشد

پنجاه و هفت - بین هر دوی احزاب قانونی و غیر قانونی تمایلی وجود دارد که فعالیت های غیر قانونی سازمانی را به صورت ایجاد و نگهداری یک سازمان نظامی خالص درآورده و آن را از دیگر سازمان ها و فعالیت های حزب ایزوله نمایند، این کاملا اشتباه است، برعکس در دوره قبل از انقلاب تشکیل سازمان های مبارز ما باید عمدتا به همراهی کار عمومی حزب کمونیست باشد، تمامی حزب باید به صورت یک سازمان جنگجو برای انقلاب درآید، سازمان های جنگی انقلابی و ایزوله که در دوران قبل از انقلاب نا به هنگام به وجود می آیند مستعد سوق داده شدن به از هم پاشیدگی هستند زیرا که فاقد کار مستقیم و مفید حزبی هستند.

پنجاه و هشت - این البته برای هر حزب غیر قانونی یک امر واجب است که اعضاء و ارگان های حزب خود را از شناخته نشدن توسط مقامات دولتی حمایت کرده و از هر امکانی که باعث تسهیل چنین شناسائی هائی شود مثل نام نویسی، جمع آوری های بی دقت، کمک ها و پخش نابخردانه مطالب انقلابی بپرهیزند، بنا بر این دلایل این احزاب نمی توانند از روش های آشکار سازمانی به همان درجه ای که مورد استفاده احزاب قانونی است استفاده نمایند، با این حال از طریق تجربه می توان مهارت های لازم را در این مورد به دست آورد.

از طرف دیگر یک حزب توده ای قانونی باید کاملا برای کارهای غیر قانونی و دوران جنگ آماده باشد و لحظه ای از آمادگی خویش برای مقابله با هر اتفاقی فارغ نشود (مثلا باید اماکن امنی برای نگهداری رونوشت پرونده های اعضا داشته باشد و در اکثر موارد نامه های رسیده را از بین ببرد و اسناد مهم را در جای مطمئن نگاهداری کند و به قاصدین خود تعلیمات ضد توطئه گرانه بدهد) معمولا فرض می شود که در دوایر حزبی اعم از قانونی یا غیر قانونی سازمان های غیر قانونی حزب دارای مشخصات متمایز و کاملا نظامی بوده و مکان کاملا جدائی را در درون حزب اشغال می نمایند، این فرض کاملا غلط است، تشکیل سازمان جنگی ما در دوران قبل از انقلاب باید در اساس بستگی به کار کلی حزب داشته باشد، تمامی حزب باید به صورت یک سازمان جنگی برای انقلاب درآید.

سازمان حزب باید برای عملیات انقلابی کافی باشد

پنجاه و نه - بنا بر این کار کلی حزب ما باید به طریقی باشد که در دوران قبل از انقلاب باعث تضمین در پایه ریزی و استحکام یک سازمان جنگی و مناسب با ضرورت های انقلاب بشود، این دارای بالاترین درجه اهمیت است که ضرورت های انقلابی راهنمای کار بدنه رهبری کننده حزب در کلیه فعالیت هایش باشد، بدنه رهبری باید کوشش نماید که تا حد امکان ایده روشنی از این ضروریات و این که در مرحله بعدی احتمالا چه خواهد بود به دست آورد، طبیعتا این کار ساده نیست ولی دلیل آن نمی شود که این اصل خیلی مهم رهبری سازمانی کمونیستی را از نظر دور بداریم.

حتی احزابی که از نظر سازمانی دارای بهترین شرایط هستند اگر در زمان خیزش های آشکار انقلابی مجبور به انجام تعویضاتی بزرگ در کار سازمانی و وظایف شوند با مشکلات بزرگی روبرو خواهند شد، برای حزب سیاسی ما کاملا امکان دارد که در عرض چند روز کلیه نیروهای خود را برای مبارزه انقلابی فرا خوانده و تجهیز نماید، احتمالا علاوه بر نیروهای حزب باید نیروهای ذخیره و سازمان های طرفدار و همچنین توده های انقلابی غیر متشکل را نیز بسیج نمود، تشکیل یک ارتش سرخ منظم از بحث فعلی خارج است، ما باید از طریق توده هائی که تحت رهبری حزب هستند و بدون داشتن یک ارتش منظم پیروز شویم، بنا بر دلایل فوق حتی صرف سخت ترین مساعی نیز اگر با آمادگی کامل حزب ما برای مقابله با هر گونه اتفاق همراه نباشد باعث موفقیت نخواهد شد.

ابزار مخفی مخصوص بسازید

شصت - دیده شده است بدنه های دستور دهنده انقلابی نتوانسته اند پا به پای اوضاع انقلاب به پیش بروند، پرولتاریا به طور کلی قادر بوده است که تا آنجائی که به کارهای جزئی مربوط می شود به سازمان انقلابی خوبی برسد ولی تقریبا همیشه اختلال، سردرگمی و هرج و مرج در مرکز سازمان وجود داشته است، بعضی مواقع حتی اساسی ترین جزء کار که تقسیم آن باشد نیز موجود نبوده است، سازماندهی قسمت اطلاعات معمولا به قدری بد است که ضررش بیش از منفعت آن است، هیچ اطمینانی به ارتباطات پستی و دیگر راه های ارتباطی نیست، تمام ترتیباتی که برای پست مخفی و حمل و نقل داده شده اند و اماکن و کارهای چاپی به طور کلی بستگی به وضع خوش شانسی یا بدشانسی داشته و برای عملیات مأمورین خرابکار نیروهای دشمن موقعیت های مناسبی هستند.

این خرابی ها را نمی توان مرتفع کرد مگر این که حزب در تشکیلات اداری خود بخش مخصوصی برای این کار به خصوص ایجاد نماید، سرویس اطلاعاتی نظامی ملزوم به تمرین و آموزش های مخصوص و دانش است، همین ها را در مورد مبارزه با پلیس مخفی سیاسی نیز می شود گفت، فقط از طریق عملی و درازمدت است که قسمت های مخفی رضایت بخشی را می توان به وجود آورد، هر حزب کمونیست قانونی باید برای کلیه این کارهای انقلابی مخصوص مقدمات لازم را حتی اگر بسیار محدود باشد فراهم بسازد، در بعضی موارد چنین ابزار مخفی را می توان با استفاده از فعالیت های کاملا قانونی نیز به وجود آورد، به عنوان مثال کاملا امکان دارد که یک سیستم مخفی پستی و ارتباطی حمل و نقل را با استفاده از یک سیستم رمزی که از طریق ارسال حساب شده جزوات قانونی توسط پست و یا از طریق مکاتبات با جراید انجام می گیرد به وجود آورد.

هر فرد عضو را برای کارهای انقلابی تربیت کنید

شصت و یک - افراد سازمانده کمونیست باید به هر فرد عضو حزب یا هر کارگر انقلابی به مثابه فردی که نهایتا سربازی در ارتش انقلابی آینده خواهد بود بنگرند، بنا بر این باید برایش جائی در نظر بگیرند که مناسب نقش آینده اش باشد، فعالیت فعلی هر فرد باید جنبه مفید داشته و برای کار فعلی حزب لازم باشد ولی نباید به صورت مشق و تکرار خالص که امروزه عملی مورد انزجار کارگران است درآید، همچنین نباید فراموش شود که این نوع فعالیت ها برای هر کمونیست بهترین تمرین و آمادگی برای ضروریات مبارزه نهائی می باشد.

پایان - فروردین نود و سه، بازتایپ: ترگل و نابدل، هواداران سازمان فدائیان - اقلیت، کامیاران

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

بدبختانه این نوشتار پر از نادرست نویسی های دستور زبانی و نادرست نویسی های گوناگون دیگر است و تا آنجا که از ریخت نخستینش نیفتد ویرایش شد که بسیاری از نادرست نویسی های دستور زبانی نیز همچنان پابرجا ماندند تا این نوشتار از ریخت نخستینش نیفتد، برای نمونه بر پایه دستور زبان پارسی نمی توان (نمودن، گرداندن، ساختن) را به جای (کردن) به کار برد و نمی توان گفت و نوشت: (آگاه نمود، آگاه گردانید، آگاه ساخت) و باید گفت و نوشت: (آگاه کرد) و یا نمی توان گفت و نوشت: (فراهم نمایند، فراهم گردانند، فراهم سازند) و باید گفت و نوشت: (فراهم کنند) و ..... و ..... و .....

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

Missing media item.

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

https://www.fedaian-aghaliyat.com/?p=1376

مطالب مرتبط:

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما