کل کل حسن روحانی با دونالد ترامپ و سفره های خالی از نان

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: