وضعیت جسمانی حمید بقایی به نقطه صفر رسیده است

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: