پنجمین شماره نشریه کمون منتشر شد

اول ماه می روز جهانی کارگر خجسته باد
نشریه سیاسی، خبری و فرهنگی
برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: