انتقاد صریح و آشکار روحانی به خامنه ای برای فیلترینگ تلگرام

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: