اگر آمریکا هر اقدام غلطی انجام دهد، بعدها پشیمان خواهد شد

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: