آتش زدن برجام و پرچم آمریکا توسط بسیجیان در میدان آزادی

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: