رفتن به محتوای اصلی

ترکیە بە کدام سو؟
09.05.2018 - 14:21

اگرچە این روزها تمام نگاهها متوجە ایران است اما انتخابات آتی ترکیە کە قرار است 24.06.2018 میلادی برگزار گردد برای آیندە خاورمیانە مهم و همینک موضوع انتخابات افکار عمومی ترکیە را بخود معطوف نمودەاست.
همچنانکە قبلا گفتە شد خاورمیانە از دو وجود دو کشور ایران و ترکیە رنج میبرد دو کشوری کە ساختار پوسیدە آنان مانع دموکراتیزە کردن خاورمیانە هستند. سادەلوحانە است کە بپنداریم ترافیک دیپلماتیک میان امریکا با دیگر کشورهای غربی بویژە فرانسە تنها بخاطر ایران باشد، بدون تردید ترکیە نیز در کانون توجهات ومحاسبات آنان قرار دارد. شباهتهایی در نوع اعمال فشار کشورهای غربی علیە ترکیە نیز همانند ایران بچشم میخورد. تهدید بە تحریم اقتصادی همچون شبحی ترکیە را بە وحشت انداختە است.
اقتصاد ایران و ترکیە کە بطور سنتی مثل دو قطب منفی و مثبت آهن ربا بودەاست باهم دچار رکود شدەاند، یعنی در گذشتە اگر ارزش پول ایران کاهش می یافت ارزش پول ترکیە افزایش می یافت اما این روزها ارزش پول دو کشور بموازات هم در مقابل دلار کاهش می یابد. اخیرا مقامات دو کشور طرحی برای انجام معاملات پولی ( لیر در ایران و تومان در ترکیە ) پیشنهاد کردەاند تا بلکە از این طریق دلار را دور بزنند.
چرا اردوغان در حالیکە بیش از 15 ماە از دورە زمامداریش باقی ماندە است بە انتخابات زودرس تن داد از جهاتی قابل تامل است.
در سطح خارجی، اردوغان با علم بە اینکە فشارهای خارجی در سال آیندە روبە افزایش است مناسب دید قبل از آغاز موج فشارها انتخابات برگزار کند. کشورهای غربی ترکیە را مانع بزرگی در مقابل پروژەهایشان بویژە در سوریە می بینند. هرگونە کوتاە آمدن ترکیە در مقابل کشورهای غربی امنیت ملی و تمامیت ارضی ترکیە را بە مخاطرە خواهد انداخت بنابراین اردوغان بە روسیە و ایران روی آوردەاست رویکردی کە برای غرب غیرقابل تحمل است.
در داخل کشور نیز اردوغان با این ایدە کە نیروهای اپوزسیون از آمادگی لازم برای انتخابات برخوردار نیستند، دوم اینکە حالت فوق العادە برقرار است و سوم اینکە گرماگرمی اشغال عفرین کە احساس ملی تورکها را بە جوش آوردەاست انتخابات را جلو اندازد. لازم بە یادآوریست حالت فوق العادە از بدو کودتای سال 2016 اعمال میشود و در فضای رعب و وحشت دست اردوغان برای تقلب باز است. حالت فوق العادە هر سە ماە یکبار تمدید میگردد، تاکنون 7 بار تمدید شدەاست و اردوغان توجیە لازم برای تمدید کردن آن تا 15 ماە دیگر را نداشت.
مشکلات سر راە اردوغان در انتخابات چیست؟
سال 2023 صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیە است. اردوغان بعداز آتاتورک چهرە دوم ترکیە بحساب می آید و از جهاتی از آتاتورک پیشی گرفتەاست. اگر زمان انتخابات بە روال عادی در سال 2019 انجام میگرفت و اگر پیروز میشد ١٠٠ سالگی جمهوریت ترکیە در سال 2023 را بدون هیچ مانعی جشن می گرفت. افتتاح بسیاری از پروژەهای اقتصادی و عمرانی منجملە فرودگاە استنابول کە بزرگترین فرودگاە جهان محسوب میشود برای آن زمان برنامە ریزی کردەاست. حال با جلو انداختن انتخابات اگر چنانچە پیروز هم گردد باز هم تا سال 2023 یک سال ونیم کم خواهد آورد مگر اینکە قدرت او بعداز پایان دورە پیش رو استمرار یابد اما تمام نشانەها حاکی از پایان عصرطلایی اسلام سیاسی در ترکیە است.
در این وادی آنچە بنظر میرسد تاکتیک اردوغان در جلو انداختن انتخابات در مقابل فشارهای خارجی موثر واقع شدە اما با پیروزی او و ادامە سیاستهای فعلی اش فشارهای خارجی کاستە نخواهد شد. سیاست خارجی اردوغان ترکیە را بە لبە پرتگاه کشاندە و حتی با پیروزی مخالفین ترکیەای ضعیف ظاهر خواهد شد. آنچە از فضای انتخاباتی دیدە میشود اپوزسیون آمدەگی لازم برای انتخابات را دارند.
بدون تردید حزب اردوغان هنوز از جایگاە بهتری نسبت بە دیگر احزاب برخوردارند اما بسیاری از نظرسنجیها نشان میدهد کە اعتبار اردوغان میان مردم کاهش یافتەاست. بنا بە نظرسنجیها آرای مخالفین مقابل اردوغان برابری میکند وهرکدام با 45% آرا مقابل هم قرار گرفتەاند. در این میان حزب دموکراتیک خلقها ( حزب کوردها و نیروهای دموکرات ) کە بە تنهایی وارد کارزار انتخاباتی گشتە است در سرنوشت انتخابات تعیین کنندە است. تنها شانس اردوغان و ائتلافش برای پیروزی شکست دادن حزب دموکراتیک خلقها ست و در صورت شکست کوردها برندە قطعی انتخابات میگردد. در مقابل پیروزی حزب دموکراتیک خلقها شانسی برای اپوزسیون هست تا در صورت پیروزی بە ائتلاف آنان بپیوندند. همچنانکە حزب دموکراتیک خلقها در انتخابات سال 2015 اردوغان را در تنگنا قرار داد اینبار نیز همان شرایط برای اردوغان بگونەای دیگر تکرار خواهد شد. بنابراین اردوغان تمام توانش را حول حذف کوردها بکار انداختەاست.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

هادی صوفی زادە

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.