اوضاع آشفتە ایران از چند نگاە
09.05.2018 - 14:24

با نگاهی عمیق بە تحولات منطقەای پیش رو میتوان تشخیص داد کە خاورمیانە در حال تغییرات جدی و ایران بعنوان فرسودەترین کشور خاورمیانە در حال پوست اندازیست. حل بحران کرە شمالی حداقل برای دە سال زمان تغییر در ایران را بەجلو می اندازد و یا سرعت می بخشد.
تاثیرات تغییرات اجتماعی شجاعانەای کە در سعودی عربیا براە افتادە است ایران را در موقعیت دشواری قرار دادە است. محتوای رفرم اجتماعی در سعودی از جهات بسیاری همان برجام است کە ایران جرات اجرای آنرا ندارد. لازم بە گفتن است برجام تنها تمرکز برای جلوگیری از تولید تسلیحات اتمی نیست. برجام شامل رفرم و گشایش فضای اجتماعی و حقوق بشری است. مفاد توافقات برجام میان غرب با ایران کە این روزها بخطر افتادە است خارج از موضاعات هستەای موضوعات اجتماعی را نیز شامل میشود کە بنابە پیشنهاد ایران توافق شدە کە بە دلیل حساسیتهای داخلی ایران محتوای آن تا دە سال مخفی بماند. چندی پیش ترامپ گفتند کە برجام باید شامل محدود کردن دست ایران در عراق و سوریە نیز باشد. این نشاندهندە این است کە برجام تنها یک توافق هستەای نیست.
در ارتباط با آشفتگی اوضاع در ایران، شباهتها و تفاوتهایی نسبت بە دوران قبل از انقلاب ٥٧ دیدە میشود. یکی از تفاوتهایی کە با سالهای پایانی رژیم شاە هست این است کە در آن دوران هیچیک از افراد وابستە بە حاکمیت شرایط واقعی را بە دربار گزارش نمیکردند و هموارە اوضاع را مناسب جلوە میدادند حتی در دو مورد کە خمینی از طریق مسئولین ردەبالای حاکمیت درخواست عفو کردە بود آنان درخواست خمینی را بە دربار گزارش نکردە بودند. اما اینک از طرف حلقەهای نزدیک بە حاکمیت احتمال فروپاشی رژیم بگوش حاکمان میرسد و جالب اینکە در مقابل موج تهدیدها اصولگرایان کاملا سکوت و گویی کیش و مات شدەاند. ذکر این نکتە خارج از ارزش نیست کە اگر رژیم شاە زود بخود می آمد ممکن بود از سقوطش جلوگیری کند اما با وجود آگاهی رژیم فعلی از وضعیت وخیم کشور قادر بە رفع سقوط نیستند.
انقلابهای تونس و مصر کە بعدها بهار عربی نام گرفتند ابتدا انقلابات فیسبوکی نام داشتند. رژیم ایران با علم از خطرناک بودن این سلاح آنرا فیلتر و تلگرام را کە بر اساس خواستەهای خودشان طراحی شدە بود راەاندازی کردند. تلگرام ابتدا برایشان خوب جواب داد اما اعتراضات دیماە نقش تلگرام را همانند فیسبوک در مصر و تونس برجستە کرد. اینک کە رژیم دستور توقف تلگرام را دادە با موجی از فشارهای مردمی روبروست و آنچە مشاهدە میشود رژیم برای سبک کردن فشارهای روانی برخود سعی دارد در مقابل فیلتر تلگرام رفع حصر موسوی و کروبی را تسریع بخشد.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

هادی صوفی زادە

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما