بسیاری از مردم فکر می‌کنند رژیم در آینده نزدیک فرو می‌پاشد