چند تن از طلبکاران مؤسسات مالی در لرستان "خودکشی کرده‌اند"