اسراییل در 90 دقیقه 50 پایگاه ایران در سوریه را نابود کرد

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: