دکتر دوشوکی:از غزه تا کازرون و آینده ایران

در این گفتگو ابتدا در باره علل قیام مردم کازرون و تاریخچه درگیری های ناشی از بحران تقسیمات کشوری پس از 57 پرداخته شد و آنگاه به طرح اندیشکده امنیتی (S.S.G)طرح هایی که کاخ سفید در ارتباط با ایران را دنبال می کند، پرداخته شدو اینکه رژیم سعی می کند با ارتش سایبری این ترس را جا بیاندازد که در صورت سقوط رژیم ایران تجزیه خواهد شدو ...

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: