از غزه تا کازرون - آیا سلطنت در راه اتحاد یا عامل تفرقه ؟

گفتگو با فرزین بستجاني و مهرداد رشیدی
در ابتدا ،فرزین بستجاني ور باره نامه 300 نفر از فعالان سیاسی در ارتباط غزه پرداخت و آنان را مورد نقد قرار داد سوپ مهرداد رشیدی درباره عناصر مشکوک در طیف هواداران پادشاهی صحبت کرد...

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: