شرایط ده گانه علی خامنه ای برای ماندن در برجام

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: