شرکت‌های روسی و چینی حاضرند در محاسبات از روبل و یوآن استفاده کنند؟