واکنش تند ابوالحسن بنی‌صدر به ترامپ

واکنش تند ابوالحسن بنی‌صدر به ترامپ که از او بعنوان مایه مسخره دنیا یاد کرده واشخاص حقیر دلبسته به قدرتهای خارجی که از تحریمهای اقتصادی آسیب‌رسان به مردم ایران، دفاع می‌کنند.

واکنش تند ابوالحسن بنی‌صدر به ترامپ که از او بعنوان مایه مسخره دنیا یاد کرده واشخاص حقیر دلبسته به قدرتهای خارجی که از تحریمهای اقتصادی آسیب‌رسان به مردم ایران، دفاع می‌کنند.

بخش: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: