يك فلش موب از ميدان فانتانلار درباكو پايتخت جمهوري آذربايجان

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: