سخنرانی سعید یوسف در تورنتو: قند پارسی بدون سکر عربی

شعر خوانی سعید یوسف در تورنتو

 

 

 بخش دوم

بخش آخر

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: