ناصر خان، خواستهای امریکا، شروط خامنه ای ،کامیون داران و

در این برنامه دو قسمتی فرزین بستجاني ابتدا در باره ناصر ملک مطیعی و سپس در باره خواستهای 12 گانه از جمهوری اسلامی و آنگاه شروط هفتگانه خامنه ای از اتحادیه اروپا صحبت کرد و در بخش دوم مهرداد رشیدی در باره اعتصاب کامیون داران و در پایان در باره افراطیون و نفوذی ها در سامانه پادشاهی صحبت نمود که اینک آماده پخش است:

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: