دكتر ناهيد حسيني: دعوا بر سرچیست؟ پاسارگاد یا کربلا؟

در این گفتگو خانم ناهید حسینی ابتدا در باره انتخابات ایرلند و موضوع سقط جنین و مقایسه کاتولیک ها با شیعه ها پرداخت و سپس وضعیت ایران در منطقه و جهان اشاره کرد و آنگاه به بحث اصلی :"بحران هویت و تناقصات فرهنگی"پرداخت و در پایان به اظهار نظرات و سوآلات ،پاسخ داد:

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: