تحریم افطاری روحانی؛ اقدامی موثر یا حرکتی 'عوامفریبانه و سطحی'؟