مرتضي صادقي :در باره كلاهی عامل انفجار سال 60

گفتگو با مرتضي صادقي در باره ترور محمد رضا صمدي كلاهي در هلند ،اكنون مشخص شد كه او عامل انفجار دفتر رياست جمهور اسلامي در سال60 بود.
دادگاهی که پرونده قتل علی معتمد یک ایرانی ۵۶ ساله در شهر آلمیره هلند را بررسی می‌کرد، جمعه گذشته اعلام کرد که او به احتمال قریب به یقین، همان محمد رضا کلاهی است. کلاهی متهم اول پرونده انفجار دفتر جمهوری اسلامی در ۷ تیر سال ۶۰ است. در این حادثه بنا بر آمار رسمی، ۷۳ نفر از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله محمد بهشتی کشته شدند.

مرتضي صادقي :در باره كللاهی عامل انفجار دفتر رياست جمهور اسلامي در سال60 بود

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: