استارت علی خامنه ای/دستور مستقیم به سازمان انرژی اتمی

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: