برنامه خط قرمز صدای آمریکا : مهدی فلاحتی و عبدالستار دوشوکی

برنامه خط قرمز صدای آمریکا : مهدی فلاحتی و عبدالستار دوشوکی سخنگوی جبهه متحد بلوچستان ایران

         

 

نظردهی با فیسبوک: