مراسم فرمایشی روز قدس باز هم به افتضاح کشیده شد

ویدئو
مراسم حکومتی روز قدس در روز 18 خرداد 1397، با بی اعتنایی گسترده ی مردم ایران و تمسخر آشکار کسانی که با تهدید ناچار به شرکت در آن شده بودند، روبرو شد.
در بسیاری از شهرها، با وجود تدارکات گسترده ی رژیم برای کشاندن مردم به خیابان ها، از جمله تهدید کارمندان نهادهای حکومتی، شمار شرکت کنندگان در این نمایش فرمایشی از ده ها تن هم فراتر نرفت!
مردم ایران، که از فساد و جنایات رژیم جمهوری اسلامی و صرف دارایی ملی در دیگر کشورها بیزارند، بار دیگر نشان دادند که حتی تدارکات گسترده ی مزدوران رژیم و ....

 

مراسم حکومتی روز قدس در روز 18 خرداد 1397، با بی اعتنایی گسترده ی مردم ایران و تمسخر آشکار کسانی که با تهدید ناچار به شرکت در آن شده بودند، روبرو شد.
در بسیاری از شهرها، با وجود تدارکات گسترده ی رژیم برای کشاندن مردم به خیابان ها، از جمله تهدید کارمندان نهادهای حکومتی، شمار شرکت کنندگان در این نمایش فرمایشی از ده ها تن هم فراتر نرفت!
مردم ایران، که از فساد و جنایات رژیم جمهوری اسلامی و صرف دارایی ملی در دیگر کشورها بیزارند، بار دیگر نشان دادند که حتی تدارکات گسترده ی مزدوران رژیم و تهدید کارکنان دولت و نهادهای حکومت نمی تواند ایرانیان را به همراهی با نمایش های مسخره ی این رژیم وا دارد.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: