«گفتگو» برنامه ای از سیروس ملکوتی

بخش سوم: داده های فراروی سیاست، دریافت ها و کنش ها

مهمان: فرهنگ قاسمی

مدیر فنی: فرشاد.
پاریس، ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ برابر با ۸ ژوئن ۲۰۱۸
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان

منبع: 
https://rangin-kaman.net/
برگرفته از: 
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: